GITD - treść główna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

1. Administratorem danych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000.


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Magdalenę Gromadzką oraz osobę zastępującą Inspektora Ochrony Danych Osobowych w czasie nieobecności - Dariusza Boguckiego, z którymi mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl


lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).


3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 50  oraz art. 54 ust. 2 pkt 11 ustawy o transporcie drogowym.


4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa.


5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.


6. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


7. Inspekcja jest uprawniona do wydawania rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, (w systemach teleinformatycznych), w tym profilowanie w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 


8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 

W sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących Główny Inspektorat Transportu Drogowego przetwarza dane osobowe na podstawie art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz art. 129g i 129h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) nie mają zastosowaniado przetwarzania danych osobowych w sprawach o wykroczenia.

Zadania ujęte w art. 54 ust. 2 pkt 11 ustawy o transporcie drogowym związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych oraz prowadzenia postępowań, podlegają przepisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. 

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej dedykowanej przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy

Prosimy przeczytać – z należytą uwagą niniejszą politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przed przystąpieniem do korzystania z tej strony internetowej, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej i prezentuje informacje o zakresie i sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą czy też z innych źródeł oraz w jaki sposób korzystamy z plików cookies. Korzystanie z niniejszej Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Główny Inspektor Transportu Drogowego kwestię ochrony danych traktuje priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

Treść Polityki Prywatności jest udostępniona wszystkim Użytkownikom przez publikację na stronie internetowej. Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Polityki Prywatności.

 1. Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
 • Aplikacja – aplikacja mobilna dedykowana przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy,
 • Administrator – Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, kod pocztowy 00-807, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. 22 22 04 000,
 • Użytkownik - jest osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym typu smartfon,
 • RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim bezpłatnym pobraniu aplikacji za pośrednictwem:
 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play Store,
 • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple App Store,

Koszt transmisji danych pokrywa Użytkownik Aplikacji. Koszty te są zgodne z cennikiem dostawcy usług i transmisji danych.

 1. Warunkiem pobrania i korzystania z Aplikacji jest posiadanie sprawnego urządzenia typu smartfon, spełniającego następujące warunki techniczne:
 • dla wersji pobranej z Google Play Store:

           - wersja systemu android nie niższa niż 4.4

 • dla wersji pobranej z Apple App Store:

           - wersjasystemu iOS nie niższa niż 9.0.

 1. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Aplikacji. W celu usunięcia Aplikacji z urządzenia Użytkownik powinien odinstalować Aplikację zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
 2. Użytkownik sam decyduje, czy chce pobrać aktualizację Aplikacji poprzez ustawienia w swoim urządzeniu. Automatyczne pobieranie aktualizacji uzależnione jest od ustawień osobistych urządzenia. Jeśli użytkownik nie chce, aby aktualizacje pobierały się automatycznie, powinien wyłączyć możliwość automatycznych aktualizacji w swoim urządzeniu.
 3. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 4. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
 • pamięci urządzenia w celu instalacji samej Aplikacji,
 • lokalizacja urządzenia, po wyrażeniu zgody przez użytkownika.
 1. Aplikacja może uzyskać dostęp do lokalizacji urządzenia w celu wskazania Użytkownikowi danych teleadresowych najbliżej znajdujących się polskich placówek dyplomatycznych. Dane dotyczące lokalizacji urządzenia nie będą przetwarzane ani przechowywane przez Administratora.
 2. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 3. Aplikacja mobilna nie korzysta z plików typu cookies.
 4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
 5. W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności złożenia reklamacji, co do działania Aplikacji mobilnej prosimy o kontakt pod adres mailowy: wspolpraca.miedzynarodowagitd.govpl .W przypadku kontaktu mailowego zainicjowanego przez Użytkownika Aplikacji, Administrator będzie przetwarzać udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy w celu nawiązania zwrotnego kontaktu. Podanie danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, lecz jest konieczne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o które Użytkownik się zwrócił. Dane są natychmiast usuwane przez Administratora po ich wykorzystaniu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Magdalenę Gromadzką oraz osobę zastępującą Inspektora Ochrony Danych Osobowych w czasie nieobecności - Dariusza Boguckiego, z którymi mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodgitd.govpl lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 7. Polityka prywatności może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Polityki prywatności.
 8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple App Store. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play Store oraz Apple App Store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play Store oraz Apple App Store. Informacje o politykach prywatności operatorów zewnętrznych:

https://www.google.com/policies/privacy/

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności