GITD - treść główna

Twinning

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana ustawą z dnia 6 września 2001 r., a jej powstanie było spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej i stanowiło gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie. Od początku swojego istnienia Inspekcja zaangażowana jest w projekty prowadzone w ramach szeroko ujętej współpracy bliźniaczej (tzw. twinning) – najpierw jako beneficjent projektu, później zaś, również jako instytucja wdrażająca (tzw. dawca pomocy).

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest instrumentem, który powstał w 1998 r. <br/>z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej. Z programu mogą korzystać

 • kraje kandydujące do UE,
 • nowo przyjęte państwa członkowskie,
 • państwa Bałkanów Zachodnich,
 • państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Najważniejszym założeniem współpracy twinningowej jest wspieranie instytucji publicznych w rozwijaniu nowoczesnej administracji na zasadzie partnerskiej współpracy między państwami udzielającymi pomocy (Member States - MS) i krajami – beneficjentami (Beneficiary Countries - BC). Ta forma współpracy obejmuje różne sektory gospodarki i realizowana jest przez instytucje administracji publicznej lub instytucje posiadające status Mandated Body nadawany przez Komisję Europejską. Głównym celem twinningu jest zapewnienie wsparcia państwom kandydującym do członkostwa w UE w transpozycji, wdrożeniu oraz egzekwowaniu acquis communautaire czyli prawnego dorobku Unii.

Inspekcja Transportu Drogowego we współpracy bliźniaczej

Data: 2001 r.

Projekt: „Przygotowanie podstaw prawnych i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego" (PHARE PL 9908.01)

Rola Inspekcji Transportu Drogowego: beneficjent

Member States: Francja, Niemcy

Beneficiary Country: Polska

 • Inspekcja Transportu Drogowego zorganizowana została w ramach projektu współpracy bliźniaczej PHARE PL 9908.01 – „Przygotowanie podstaw prawnych i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego". Za pośrednictwem tego projektu przedstawiciele z Francji i Niemiec - krajów, w których od dawna działają podobne formacje - wzięli udział w tworzeniu struktury i podstawy prawnej funkcjonowania polskiej Inspekcji. Określono wtedy zakres zadań i szczegółową organizację Inspekcji biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę warunków socjalnych w transporcie drogowym, ochronę rynku transportowego przed naruszeniami zasad uczciwej konkurencji, jak również ochronę środowiska naturalnego. Bogaci w wiedzę i doświadczenie zagraniczni eksperci wspierali także nowoutworzoną formację między innymi w przeszkoleniu kandydatów na inspektorów czy wdrożeniu skutecznych i nowoczesnych środków informatycznych.

Data: 2008 r. - 2010 r.

Projekt:''Support to Strengthening Road Freight and Passenger Transport Safety"

Rola Inspekcji Transportu Drogowego: dawca pomocy

Member States: Polska, Austria, Francja

Beneficiary Country: Ukraina

W latach 2008-2010 wraz z partnerami z Francji i Austrii realizowany był projekt Phare skierowany do Policji i Inspekcji Transportu Drogowego Ukrainy, który miał na celu przede wszystkim przeszkolenie i przygotowanie tych służb do kontroli zmieniających się przepisów Umowy Europejskiej dot. pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). Był to pierwszy projekt współpracy bliźniaczej, w którym Główny Inspektorat Transportu Drogowego wziął udział w roli dawcy pomocy. Skierowany był do przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Komunikacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Ukrainy. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Ukrainie i zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych poprzez ujednolicenie przepisów i procedur w zakresie transportu drogowego oraz dostosowanie ich do standardów unijnych. Ważnym aspektem było także wprowadzenie planowania strategicznego i efektywnego systemu kar i sankcji za niestosowanie się do przepisów.

Data: 2011 r. - 2013 r.

Projekt:''Further harmonization of the road safety legislation, strengthening and development of the administrative capacity of the Ministries in the field of road transport''

Rola Inspekcji Transportu Drogowego: dawca pomocy

Member States: Polska, Niemcy

Beneficiary Country: Chorwacja

Z dniem 27 czerwca Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec rozpoczął realizację projektu twinningowego IPA 2008 pt. „Further harmonization of the road safety legislation, strengthening and development of the administrative capacity of the Ministries in the field of road transport" na rzecz Chorwacji.

Projekt miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych dwóch podstawowych beneficjentów, jakimi były: Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji. Jego realizacja, odbywała w ramach następujących komponentów:

 1. "Legal alignment and enforcement" - pomoc w zakresie dostosowania prawa chorwackiego do regulacji unijnych dotyczących sektora transportu drogowego;
 2. "Institutional adjustment" - pomoc w dostosowaniu struktury administracyjnej umożliwiającej efektywną realizację powierzonych kompetencji;
 3. "Information system" - wsparcie przy wprowadzeniu elektronicznego systemu przechowywania danych, gwarantującego szybkość i skuteczność podejmowanych działań;
 4. "Training" - wymiana dobrych praktyk w zakresie kontroli poprzez organizację szkoleń dla miejscowych inspektorów transportu drogowego;
 5. "Awareness raising and dissemination" - zapewnienie skutecznego systemu kontroli
  i nadzoru nad ruchem drogowym oraz prowadzonymi działaniami wobec przedsiębiorstw przewozowych.

Data: 2013 r. – 2015 r.

Projekt:''Assistance on the Transport of Dangerous Goods''

Rola Inspekcji Transportu Drogowego: dawca pomocy/Project Leader

Member States: Polska, Litwa

Beneficiary Country: Turcja

W 2013 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego wraz z Państwową Inspekcją Transportu Drogowego Republiki Litewskiej, rozpoczął realizację nowego projektu współpracy bliźniaczej świadczonego na rzecz Turcji. Jest to jednocześnie pierwszy projekt twinningowy realizowany w Turcji, w którym rola Lidera Projektu pełniona jest przez przedstawiciela polskiej instytucji, jak również pierwszy taki projekt, w którym rolę Lidera Projektu pełni Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Nieocenione w tym zakresie jest dotychczasowe doświadczenie pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, związanych zarówno z realizacją projektów twinningowych, jak również zapewnianiem bezpieczeństwa transportu drogowego, w tym w odniesieniu do implementacji <br/>i egzekwowania przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w Polsce. <br/>W ramach projektu główny nacisk położony jest na następujące jego komponenty:<br/>* Wsparcie w zakresie przygotowania spójnej strategii dotyczącej wykonywania transportu drogowego towarów niebezpiecznych,<br/>* Przygotowanie i organizacja szkoleń specjalistycznych dla przedstawicieli instytucji państwa beneficjenta,<br/>* Pomoc w zakresie dostosowania prawa tureckiego do regulacji unijnych dotyczących przepisów ADR,<br/>* Zapewnienie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad wykonywaniem transportu drogowego towarów niebezpiecznych.<br/>Niniejszy projekt realizowany jest w ramach Instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA), który zapewnia wparcie państwom zaangażowanym w proces przystąpienia do Unii Europejskiej.

Data: 2015 r. - 2016 r.

Projekt:''Support to the Ministry of Infrastructure of Ukraine in Strengthening of Safety Standards of Commercial Road Transport''

Rola Inspekcji Transportu Drogowego: dawca pomocy/Project Leader

Member States: Polska, Niemcy, Litwa

Beneficiary Country: Ukraina

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przy wsparciu ekspertów z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) Republiki Federalnej Niemiec oraz Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy realizuje nowy projekt współpracy bliźniaczej na rzecz Ukrainy, na podstawie zwycięskiej oferty twinningowej.

Jest to już drugi projekt twinningowy realizowany przez GITD na rzecz Ukrainy, tym razem jednak w roli instytucji wiodącej. Nowy projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa transportu drogowego na Ukrainie oraz zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Podczas jego realizacji nasi eksperci kierują się najlepszymi praktykami międzynarodowymi w tym zakresie, jak również standardami technicznymi wyznaczonymi przez Unię Europejską.

Działania w głównej mierze są poświęcone osiągnięciu znacznej redukcji liczby wypadków drogowych, a tym samym ograniczenie liczby ich ofiar przy zapewnieniu odpowiedniej zdolności instytucjonalnej Ministerstwa Infrastruktury Republiki Ukrainy. Wymaga to między innymi prężnej restrukturyzacji, wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem drogowym, podniesienia kwalifikacji kadry menedżerskiej przedsiębiorstw transportowych, a także poprawy umiejętności i warunków pracy kierowców. Jednym z kluczowych elementów jest również wprowadzenie systemu certyfikacji pojazdów, ich części i komponentów, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Data: 2016 r. 

Czas trwania: 15.08.2016 – 15.08.2018

Projekt: "Support to Improving the Safety of Multimodal Dangerous Goods Transport in Ukraine (UA/50)".

Rola Inspekcji Transportu Drogowego: dawca pomocy/Młodszy Partner

Member States: Polska, Francja , Hiszpania

Beneficiary Country: Ukraina

W sierpniu 2016 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z partnerem wiodącym, Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii (Ministerio de Fomento) oraz Ministerstwem Środowiska, Energii i Morza (Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer), a obecnie Ministerstwem Transformacji Ekologicznej Republiki Francuskiej (Ministère de la Transition écologique et solidaire), rozpoczął realizację kolejnego projektu współpracy bliźniaczej na rzecz Ukrainy.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych na Ukrainie zgodnie z przepisami i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Projekt obejmuje przewóz towarów transportem lądowym (drogowym, kolejowym), morskim, śródlądowym, a także połączenia multimodalne.

W ramach misji eksperci udzielają wsparcia, którego celem jest zwiększenie zdolności Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy w zakresie implementacji, transpozycji i egzekwowania wymogów UE obowiązujących w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, śródlądowym oraz multimodalnym.

Działania w ramach projektu podzielone zostały na 4 komponenty:

A. Transpozycja przepisów i norm UE do ukraińskich przepisów prawa krajowego i przepisów technicznych dotyczących multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych (drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego);

B. Instytucjonalne wzmocnienie organów państwowych odpowiedzialnych za transport towarów niebezpiecznych w dostosowywaniu przepisów prawnych i wymagań technicznych w multimodalnym transporcie towarów niebezpiecznych (drogowym, morskim, kolejowym, śródlądowym);

C. Zwiększenie skuteczności krajowych środków kontrolnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych (drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego);

D. Pomoc władzom krajowym oraz służbom kontrolnym egzekwującym przewóz towarów niebezpiecznych w zakresie opracowania polityki dotyczącej implementacji przepisów UE dot. multimodalnych przewozów towarów niebezpiecznych (drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności