GITD - treść główna

Struktura

Biuro Dyrektora Generalnego

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników; analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Inspektoratu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu; opracowywanie planów szkoleń pracowników Inspektoratu; organizacja szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Nadzoru Inspekcyjnego; tworzenie polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Finansowego oraz współpraca z Biurem Finansowym przy nadzorowaniu wdrażania polityki wynagrodzeniowej; organizacja praktyk i staży zawodowych; obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; prowadzenie kancelarii Inspektoratu; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu oraz gospodarką magazynową i materiałową, administrowanie nieruchomościami, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat; zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Inspektoratu; prowadzenie archiwum zakładowego; koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą i audytem; koordynacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym monitorowanie przestrzegania w Inspektoracie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1); realizacja zadań z zakresu kontroli wewnętrznej; tworzenie w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi procesów wspierających i usprawniających realizację zadań związanych z działalnością Inspekcji w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; prowadzenie rejestru kontroli, koordynacja oraz monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli zewnętrznych oraz realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat

Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat opracowuje plany, strategie i procedury oraz podejmuje działania mające na celu przejęcie KSPO przez Głównego Inspektora, w szczególności realizuje zadania związane z przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej KSPO, rozwojem technologicznym KSPO, przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem infrastruktury przydrożnej KSPO, budową nowych narzędzi na potrzeby czynności kontrolnych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem procesów obsługi użytkownika, procesów obsługi transakcji finansowych w KSPO oraz procesów Manualnego Poboru Opłat, prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO, w tym zarządzaniem gospodarką magazynową i materiałową oraz nieruchomościami KSPO. Ponadto do zadań Biura należy budowanie kompetencji i zasobów kadrowych Biura, realizacja czynności związanych z powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne, a także współpraca z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, Biurem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO oraz Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych i rekrutacji związanych z przejęciem KSPO.

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategię, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje dyslokację Mobilnych Jednostek Kontrolnych i formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i postępowania administracyjne w pierwszej instancji, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora oraz prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, a ponadto współpracuje z Biurem Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Biuro Finansowe

Do właściwości Biura Finansowego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego finansowo-księgowa i kasowa obsługa, w tym w ramach KSPO; planowanie, wydatkowanie i rozliczanie oraz obsługa finansowo-księgowa środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego w części dotyczącej KSPO; współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego przy tworzeniu polityki wynagrodzeniowej i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspekcji w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, także w zakresie KSPO; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej i podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności Inspektoratu za wyjątkiem kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej; prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych pozostających we właściwości Głównego Inspektora, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura Prawnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych odnoszących się do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych, za wyjątkiem decyzji, w których była wydana decyzja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych; rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość w sprawach należących do właściwości Biura Finansowego; pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta, wynikających z  zadań biura.

Biuro Informatyki i Łączności

Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych, inicjowaniem nowych systemów na podstawie wymogów funkcjonalnych innych komórek organizacyjnych, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, utrzymaniem stałej, wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań. Biuro, w ramach swoich zadań, udziela wsparcia dla Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat i uczestniczy w procesie przejęcia procesów zarządzania oprogramowaniem  i infrastrukturą teleinformatyczną KSPO oraz majątku KSPO w obszarze teleinformatycznym, a także w procesie przygotowania Inspektoratu do utrzymania KSPO w zakresie oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej.

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań Inspekcji i Ramowy Plan Kontroli dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego; opracowuje procedury kontrolne dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, opiniuje drogowe procedury kontrolne odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów Inspekcji; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; w ramach współpracy międzynarodowej, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych oraz zapewnia organizację na poziomie krajowym skoordynowanych kontroli; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Informatyki i Łączności w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego realizuje zadania związane z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy oraz innych uprawnień przewozowych; prowadzi postępowania administracyjne, w tym postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących wymogu dobrej reputacji oraz postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora; wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania w zakresie obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51-71) oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, a także wykonuje określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zadania związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), z wyłączeniem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, o których mowa w art. 82e i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Biuro Prawne

Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Głównego Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej wyższego stopnia, prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura do spraw Transportu Międzynarodowego i Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Finansowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Gabinetu Głównego Inspektora i Biura do spraw Transportu Międzynarodowego i rozpoznaje ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość Głównego Inspektora, w sprawach należących do właściwości Biura Prawnego, a także zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowoadministracyjnych, sądowych i postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowego, Biura Dyrektora Generalnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych; zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, obsługę udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji, a także w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej oraz udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego.

Gabinet Głównego Inspektora

Gabinet Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, w tym zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zakresie spraw o wykroczenia, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie spraw o wykroczenia, koordynuje proces przygotowań obronnych, realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, odpowiada za prowadzenie polityki Inspektoratu i Inspekcji z zakresu współpracy międzynarodowej, koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi oraz pozarządowymi organizacjami krajowymi, nadzoruje i koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji, nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji, a także koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową, za pomocą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych realizuje w Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083), zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa”, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm. )) oraz zadania związane z przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 1000).

Biuro Informacji i Promocji

Biuro Informacji i Promocji odpowiada za prowadzenie polityki medialnej oraz realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną Inspektoratu i Inspekcji, w szczególności: koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Inspektoratu i Inspekcji, administruje i nadzoruje rozwój portalu i profili społecznościowych Inspektoratu oraz odpowiada za koordynację prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu, opracowuje strategie działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz tworzy politykę informacyjną Inspektoratu, realizuje programy popularyzujące efekty zrealizowanych przez Inspekcję zadań i upowszechniających informacje o działalności Inspekcji, opracowuje materiały prasowe i komunikaty do mediów, przygotowuje i obsługuje konferencje, seminaria i innego rodzaju spotkania, których organizatorem jest Główny Inspektor, prowadzi sprawy związane z udziałem Inspektoratu w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, planuje i przygotowuje udział Inspekcji w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych oraz buduje pozytywny wizerunek i utrzymuje relacje z interesariuszami i partnerami Inspektoratu, współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w celu przekazywania informacji o ich działalności do wiadomości publicznej, odpowiada za budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Inspekcji w mediach. Obsługuje informacyjnie oraz medialnie kwestie związane z przejęciem i utrzymaniem KSPO przez Główny Inspektorat, w tym realizuje spotkania informacyjne oraz dba o pozytywny odbiór społeczny realizacji zadania. Przygotowuje oraz nadzoruje realizację strategii kampanii informacyjno-promocyjnej w porozumieniu z przedstawicielami KSPO, przygotowuje schemat podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych, buduje w mediach pozytywny przekaz oraz wizerunek Głównego Inspektora jako nowego poborcy opłat, koordynuje działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez KSPO.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

Delegatury terenowe

Delegatura terenowa Inspektoratu wykonuje na swoim terytorialnym obszarze działania w szczególności zadania z zakresu: ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych; prowadzenia czynności w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do ograniczeń dopuszczalnej prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących; współdziałania z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg; współdziałania z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Delegatura terenowa Inspektoratu wykonuje również inne zadania, wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i innych przepisów prawa, wskazane przez Głównego Inspektora oraz zapewnia miejsca pracy i obsługę administracyjną inspektorów Inspekcji wykonujących czynności kontrolne w ramach Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, realizujących zadania na terenie delegatury terenowej (sekcje). Struktura delegatury terenowej ma charakter bezwydziałowy.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju <br/>Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności