GITD - treść główna

Struktura

Biuro Dyrektora Generalnego

 

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Inspektoracie; prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników; prowadzenie spraw wynikających z procesów rekrutacji i selekcji; analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Inspektoratu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi; opracowywanie planów szkoleń pracowników Inspektoratu, organizacja szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Nadzoru Inspekcyjnego; tworzenie polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Finansowego oraz współpraca z Biurem Finansowym przy nadzorowaniu wdrażania polityki wynagrodzeniowej; organizacja praktyk i staży zawodowych; obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; prowadzenie kancelarii Inspektoratu; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu; administrowanie nieruchomościami Inspektoratu; prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową i materiałową; zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Inspektoratu; prowadzenie archiwum zakładowego; koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą; obsługa organizacyjna wieloosobowego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego; monitorowanie przestrzegania w Inspektoracie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125); realizacja zadań z zakresu kontroli wewnętrznej, koordynacja oraz monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli zewnętrznych; tworzenie, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi procesów wspierających i usprawniających realizację zadań związanych z działalnością Inspekcji w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacja zadań związanych z gospodarowaniem środkami transportu, z wyłączeniem pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych.

 

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej

 

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategie, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat; analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych, wykorzystując narzędzia i systemy stanowiące element systemu elektronicznego poboru opłat, współpracując w tym zakresie z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych; współpracuje z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w sprawach związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i użytkowaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty; monitoruje dyslokację Mobilnych Jednostek Kontrolnych oraz formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; prowadzi postępowania administracyjne w pierwszej instancji w sprawach dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 256 i 695), zwanej dalej: „k.p.a.”, z wyłączeniem postępowań w sprawach, w których został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

 

Biuro Finansowe

 

Do właściwości Biura Finansowego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego obsługa kasowa i finansowo-księgowa; współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego przy tworzeniu polityki wynagrodzeniowej i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspektoracie w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej; rozliczanie i dochodzenie publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności pieniężnych Inspektoratu, z wyłączeniem kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej; prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych pozostających we właściwości Głównego Inspektora, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura Prawnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych odnoszących się do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych, za wyjątkiem decyzji, w których była wydana decyzja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności  cywilnoprawnych; rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość w sprawach należących do właściwości Biura; pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta, wynikających z zadań Biura.

 

Biuro Teleinformatyki

 

Biuro Teleinformatyki odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej; rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych; nadzorowaniem stanu technicznego posiadanych urządzeń teleinformatycznych; zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych; utrzymaniem wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej; analizą zgłoszonych potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów; zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych backoffice’owych. Zadania realizowane przez Biuro  Teleinformatyki dotyczą aspektów technicznych IT oraz infrastruktury teleinformatycznej zarządzanej przez Biuro.

 

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

 

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań Inspekcji i Ramowy Plan Kontroli dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego; opracowuje procedury kontrolne dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, opiniuje drogowe procedury kontrolne odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów Inspekcji; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 54d ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Teleinformatyki w tym zakresie; koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych; we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, koordynuje realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”.

 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego realizuje zadania związane z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie: przyznawania uprawnień do wykonywania transportu drogowego, w szczególności: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; licencji wspólnotowych; świadectw kierowcy; zezwoleń, w tym na wykonywanie przewozów regularnych; licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie osób; weryfikacji i kontroli przyznanych uprawnień, w szczególności: spełnienia warunków, na jakich przyznano uprawnienia, w tym związanych z oceną dobrej reputacji przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem, wykonania przez podmiot któremu przyznano uprawnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa; ochrony praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1); prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach zgodnych z właściwością Biura; prowadzenia postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w pierwszej instancji w sprawach w sprawach zgodnych z właściwością Biura, z wyjątkiem spraw w których została wydana decyzja administracyjna w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych; prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.); prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.

 

Biuro Prawne

 

Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Głównego Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej wyższego stopnia; prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Gabinetu Głównego Inspektora; prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Finansowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Gabinetu Głównego Inspektora i Biura do spraw Transportu Międzynarodowego; rozpoznaje ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość Głównego Inspektora, w sprawach należących do właściwości Biura Prawnego; zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowoadministracyjnych, sądowych i postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowego, Biura Dyrektora Generalnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych; zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, obsługę udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji; w uzgodnieniu z komórką organizacyjną właściwą do spraw współpracy międzynarodowej zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej; udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego.

 

Gabinet Głównego Inspektora

 

Gabinet Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze; koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, w tym zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zakresie spraw o wykroczenia, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie spraw o wykroczenia; koordynuje proces przygotowań obronnych; realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej; odpowiada za prowadzenie polityki Inspektoratu i Inspekcji z zakresu współpracy międzynarodowej; koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi oraz pozarządowymi organizacjami krajowymi; nadzoruje i koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji; nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków; we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji; koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową; realizuje w Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742); realizuje zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa”, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), a także zadania związane z przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraz w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).

 

Biuro Informacji i Promocji

 

Biuro Informacji i Promocji odpowiada za prowadzenie polityki medialnej Inspektoratu; odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną Inspektoratu i Inspekcji, w szczególności: koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Inspektoratu i Inspekcji, administruje i nadzoruje rozwój portalu i profili społecznościowych Inspektoratu, odpowiada za koordynację prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu; opracowuje strategie działań promocyjnych i komunikacyjnych; tworzy politykę informacyjną Inspektoratu; realizuje programy popularyzujące efekty zrealizowanych przez Inspekcję zadań i upowszechniających informacje o działalności Inspekcji; opracowuje materiały prasowe i komunikaty do mediów; przygotowuje i obsługuje konferencje, seminaria i innego rodzaju spotkania, których organizatorem jest Główny Inspektor; prowadzi sprawy związane z udziałem Inspektoratu w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, planuje i przygotowuje udział Inspekcji w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych; buduje pozytywny wizerunek i utrzymuje relacje z interesariuszami i partnerami Inspektoratu; wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, których realizacja należy do Głównego Inspektora, w tym sporządza roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w tym zakresie zadaniach.

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z: ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych; prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących; współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg; współdziałaniem z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym; współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

 

Delegatury terenowe

 

Delegatura terenowa wykonuje na swoim terytorialnym obszarze działania w szczególności zadania z zakresu: ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych; prowadzenia czynności w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do ograniczeń dopuszczalnej prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących; współdziałania z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg; współdziałania z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Delegatura terenowa wykonuje również inne zadania, wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i innych przepisów prawa, wskazane przez Głównego Inspektora oraz zapewnia miejsca pracy i obsługę administracyjną inspektorów Inspekcji wykonujących czynności kontrolne w ramach Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, realizujących zadania na terenie delegatury terenowej.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności