GITD - treść główna

Programy stażowe

Istnieje możliwość odbycia stażu w każdym z Biur Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Staże skierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r.ż. istnieje możliwość przedłużenia stażu do 12 miesięcy.

Staże organizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99. poz. 1001 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. nr 185, poz. 1912 z późn. zm.), które określają kryteria dotyczące wniosków jak również opisują procedury oceny i wyboru projektów.

Odbywanie stażu:

 • Po zakończeniu procedury konkursowej wniosków o staż, pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie odbywania stażu pracy przez bezrobotnego/ych, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu.
 • Obowiązkiem bezrobotnego odbywającego staż jest przestrzeganie przepisów i zasad ustalonych przez Pracodawcę oraz sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz włączenie się w realizację bieżących zadań biura. W trakcie stażu bezrobotny ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy, będących w dyspozycji biura.
 • Po zakończeniu stażu Pracodawca wydaje bezrobotnemu/ym opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych na podstawie poświadczonej przez dyrektora biura, w którym odbywała się praktyka.
 • Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez odpowiedni Urząd Pracy.

Zgłoszenia na staż:

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w GITD bardzo prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacjagitd.govpl

W aplikacji na staż należy zamieścić informację na temat trzech Biur, w których chcieliby Państwo odbyć staż z uwzględnieniem, które z nich preferują Państwo najbardziej.

W każdej aplikacji powinien znaleźć się także skan własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. (22) 220 48 88.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu: - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

zgoda, w zakresie w jakim zostały podane przez Panią/Pana dane dodatkowe niewymagane przez wskazane akty prawne

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej, imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik nabory , stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami ww. ustaw lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Informacja o wynikach naboru za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 

.......................................... …………………….…………....................

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do Urzędu Pracy lub w Biurze Dyrektora Generalnego GITD. pod numerem tel:  (022) 220 44-84, (22) 220 49 76 lub (022) 220 43 70 lub e-mailem rekrutacjagitd.govpl

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności