GITD - treść główna

Programy stażowe

Istnieje możliwość odbycia stażu w każdym z Biur Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Staże skierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r.ż. istnieje możliwość przedłużenia stażu do 12 miesięcy.

Staże organizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99. poz. 1001 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. nr 185, poz. 1912 z późn. zm.), które określają kryteria dotyczące wniosków jak również opisują procedury oceny i wyboru projektów.

Odbywanie stażu:

 • Po zakończeniu procedury konkursowej wniosków o staż, pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie odbywania stażu pracy przez bezrobotnego/ych, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu.
 • Obowiązkiem bezrobotnego odbywającego staż jest przestrzeganie przepisów i zasad ustalonych przez Pracodawcę oraz sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz włączenie się w realizację bieżących zadań biura. W trakcie stażu bezrobotny ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy, będących w dyspozycji biura.
 • Po zakończeniu stażu Pracodawca wydaje bezrobotnemu/ym opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych na podstawie poświadczonej przez dyrektora biura, w którym odbywała się praktyka.
 • Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez odpowiedni Urząd Pracy.

Zgłoszenia na staż:

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w GITD bardzo prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacjagitd.govpl

W aplikacji na staż należy zamieścić informację na temat trzech Biur, w których chcieliby Państwo odbyć staż z uwzględnieniem, które z nich preferują Państwo najbardziej.

W każdej aplikacji powinien znaleźć się także skan własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. (22) 220 48 88.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na staż  oraz w celach związanych z realizacją obowiązków organizatora stażu w oparciu o udzieloną zgodę na ich podstawie.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • wyrażona zgoda (przesłanie aplikacji rozumiane jest jako wyrażenie zgody)
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizowanego stażu. Po zakończeniu stażu zostaną one komisyjnie zniszczone.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;

e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych niezbędnych w procesie naboru na staż (imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze na staż absolwencki. Podanie innych danych osobowych (m.in. wizerunek, informacje dotyczące życia prywatnego) jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Podanie takich danych będziemy traktować jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 

 

 

 

.......................................... …………………….…………....................

(miejscowość i data) (podpis kandydata)

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do Urzędu Pracy lub w Biurze Dyrektora Generalnego GITD. pod numerem tel:  (022) 220 44-84, (22) 220 49 76 lub (022) 220 43 70 lub e-mailem rekrutacjagitd.govpl

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności