GITD - treść główna

Programy praktyk

Zapraszamy do odbycia praktyk na różnych stanowiskach w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – centralnym urzędzie administracji rządowej, właściwym w sprawach przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i podnoszenia bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Oferujemy Państwu zdobycie unikalnego doświadczenia w tak różnorodnych obszarach, jak:

- transport i logistyka,

- międzynarodowe prawo transportowe i drogowe,

- nadzór i kontrola w ruchu drogowym,

- ochrona środowiska w kontekście transportu drogowego,

- nowoczesne systemy IT w tym m. in. systemy krajowego poboru opłat (viaTOLL)

- funkcjonowanie administracji rządowej stopnia centralnego i terenowego,

a także

- zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększającego szanse na rynku pracy,

- zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej szczebla centralnego,

- zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki,

- wsparcie merytoryczne opiekuna.

Obowiązkiem osoby odbywającej praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań biura. W trakcie praktyki praktykant ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy, będących w dyspozycji biura.

Urząd wydaje praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej listy obecności, poświadczonej przez dyrektora biura, w którym odbywała się praktyka.

Praktyki są bezpłatne.

Praktyki organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Praktyki są realizowane na podstawie umowy  podpisanej między Urzędem a praktykantem.

OFERUJEMY PRAKTYKI W DWÓCH FORMUŁACH:

PRAKTYKI NIE TYLKO DLA STUDENTÓW

Oferta tych praktyk skierowana jest do osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia[1].

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego i przesłanie go wraz z cv

drogą elektroniczną na adres praktykigitd.govpl  (skan formularza aplikacyjnego oraz CV)

lub

w wersji papierowej na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Aleje Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa (z adnotacją na kopercie „praktyka absolwencka").

PLIKI DO POBRANIA

Formularz aplikacyjny - praktyki (37 KB)

Osoby zainteresowane kontaktem z naszym Urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu  (022) 220 44-84, (22) 220 49 76 lub (022) 220 43 70 lub e-mailem rekrutacja@gitd.gov.pl lub mailowo pod adresem praktykigitd.govpl

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW

Praktyki studenckie organizowane są dla studentów studiów magisterskich i licencjackich uczelni państwowych i prywatnych w przypadku, gdy zainteresowania studenta oraz kierunek studiów są merytorycznie powiązane z zadaniami realizowanymi przez GITD.

  • Wszystkich zainteresowanychzapraszamyprosimy o wypełnienieformularza aplikacyjnego dostępny na stronie internetowej Urzędu:

https://gitd.gov.pl/kariera/staze-i-praktyki/formularz/

  • Zgłoszenie na praktykę zostaje skierowane do odpowiedniego biura, które podejmuje decyzję w sprawie zorganizowania praktyki.
  • Po uzyskaniu zgody dyrektora biura na realizację praktyki pomiędzy Urzędem a uczelnią lub studentem zawierana jest umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki.

Osoby zainteresowane kontaktem z naszym Urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu  (022) 220 44-84, (22) 220 49 76 lub (022) 220 43 70 lub e-mailem rekrutacja@gitd.gov.pl lub mailowo pod adresem praktykigitd.govpl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 

1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. (22) 220 48 88.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w Jak wyżej pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia aplikacji na  praktyki oraz w celach związanych z realizacją obowiązków organizatora praktyk w oparciu o udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podanie danych osobowych niezbędnych w procesie naboru na praktyki studenckie lub absolwenckie (odpowiednio w formularzu rejestracyjnym serwisu www.gitd.gov.pl) jest dobrowolne, jednak konieczne do aplikowania na praktyki. Podanie innych danych osobowych (m.in. wizerunek, informacje dotyczące życia prywatnego) jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Podanie takich danych będziemy traktować jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym serwisu www.gitd.gov.pl, w tym: imię, nazwisko, adres**, numer telefonu, adres e-mail, nazwa uczelni*, będą przetwarzane za zgodą w celu aplikowania na  praktyki oraz w celach związanych z realizacją obowiązków organizatora praktyk.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującą w GITD instrukcją kancelaryjną.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO rozporządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;

e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami ww. ustaw lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata.

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.


[1] U S T AWA z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1244).

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności