GITD - treść główna

Programy praktyk

Zapraszamy do odbycia praktyk na różnych stanowiskach w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – centralnym urzędzie administracji rządowej, właściwym w sprawach przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i podnoszenia bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Oferujemy Państwu zdobycie unikalnego doświadczenia w tak różnorodnych obszarach, jak:

- transport i logistyka,

- międzynarodowe prawo transportowe i drogowe,

- nadzór i kontrola w ruchu drogowym,

- ochrona środowiska w kontekście transportu drogowego,

- nowoczesne systemy IT w tym m. in. systemy krajowego poboru opłat (viaTOLL)

- funkcjonowanie administracji rządowej stopnia centralnego i terenowego,

a także

- zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększającego szanse na rynku pracy,

- zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej szczebla centralnego,

- zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki,

- wsparcie merytoryczne opiekuna.

Obowiązkiem osoby odbywającej praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań biura. W trakcie praktyki praktykant ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy, będących w dyspozycji biura.

Urząd wydaje praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej listy obecności, poświadczonej przez dyrektora biura, w którym odbywała się praktyka.

Praktyki są bezpłatne.

Praktyki organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Praktyki są realizowane na podstawie umowy  podpisanej między Urzędem a praktykantem.

OFERUJEMY PRAKTYKI W DWÓCH FORMUŁACH:

PRAKTYKI NIE TYLKO DLA STUDENTÓW

Oferta tych praktyk skierowana jest do osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia[1].

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego i przesłanie go wraz z cv

drogą elektroniczną na adres praktykigitd.govpl  (skan formularza aplikacyjnego oraz CV)

lub

w wersji papierowej na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Aleje Jerozolimskie 94,

00-807 Warszawa (z adnotacją na kopercie „praktyka absolwencka").

PLIKI DO POBRANIA

Formularz aplikacyjny - praktyki (37 KB)

Osoby zainteresowane kontaktem z naszym Urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu  (022) 220 44-84, (22) 220 49 76 lub (022) 220 43 70 lub e-mailem rekrutacja@gitd.gov.pl lub mailowo pod adresem praktykigitd.govpl

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW

Praktyki studenckie organizowane są dla studentów studiów magisterskich i licencjackich uczelni państwowych i prywatnych w przypadku, gdy zainteresowania studenta oraz kierunek studiów są merytorycznie powiązane z zadaniami realizowanymi przez GITD.

  • Wszystkich zainteresowanychzapraszamyprosimy o wypełnienieformularza aplikacyjnego dostępny na stronie internetowej Urzędu:

https://gitd.gov.pl/kariera/staze-i-praktyki/formularz/

  • Zgłoszenie na praktykę zostaje skierowane do odpowiedniego biura, które podejmuje decyzję w sprawie zorganizowania praktyki.
  • Po uzyskaniu zgody dyrektora biura na realizację praktyki pomiędzy Urzędem a uczelnią lub studentem zawierana jest umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki.

Osoby zainteresowane kontaktem z naszym Urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu  (022) 220 44-84, (22) 220 49 76 lub (022) 220 43 70 lub e-mailem rekrutacja@gitd.gov.pl lub mailowo pod adresem praktykigitd.govpl

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej rozporządzenie, informuję, że: 

1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. (22) 220 48 88.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w Jak wyżej pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia aplikacji na  praktyki oraz w celach związanych z realizacją obowiązków organizatora praktyk w oparciu o udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.

4. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym serwisu www.gitd.gov.pl, w tym: imię, nazwisko, adres**, numer telefonu, adres e-mail, nazwa uczelni*, będą przetwarzane za zgodą w celu aplikowania na  praktyki oraz w celach związanych z realizacją obowiązków organizatora praktyk.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującą w GITD instrukcją kancelaryjną.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 rozporządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 rozporządzenia;

d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 rozporządzenia;

e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 rozporządzenia.

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, które są wymagane przepisami ww. ustaw lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata.

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 *Dotyczy zgłoszenia na Praktyki studenckie

** Dotyczy zgłoszenia na Praktyki absolwenckie

 


[1] U S T AWA z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1244).

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności