WYCIĄG

Za wydanie zezwoleń na przewóz osób pobiera się opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 - wyciąg).

§ 14.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

1)dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Okres ważności zezwolenia Opłata w zł
obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju
do 6 miesięcy 400
do 1 roku 800
do 2 lat 1.500
do 3 lat 2.200
do 4 lat 3.000
do 5 lat 3.700

2)dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym, zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym więcej niż jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się odpowiednią opłatę, o której mowa w pkt 1, powiększoną o 60 % tej opłaty za każdy kolejny przystanek początkowy;

3)dla przewozu regularnego specjalnego, wykonywanego pojazdem samochodowym, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1;

4)dla przewozu wahadłowego wykonywanego pojazdem samochodowym:

Pojazd samochodowy Okres ważności zezwolenia Opłata w zł

obszar jednego kraju
lub obszar więcej niż jednego kraju
do 6 miesięcy 100
do 1 roku 200

4)dla przewozu okazjonalnego wykonywanego pojazdem samochodowym opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 zł za każdy przejazd.

§ 15.

Za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

§ 16.

  1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się, z zastrzeżeniem § 29 ust. 3, opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
  5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

§ 17.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2, opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

§ 20.

Za wydanie formularza jazdy pobiera się opłatę w wysokości 2 zł.

UWAGA! Formularze jazdy dostępne są w postaci książek zawierających 25 formularzy jazd. Cena 1 szt. książki to odpowiednio 50 zł.