GITD - treść główna

Informacje ogólne

Krajowy System Elektronicznego Poboru Opłat funkcjonuje od dnia 1 lipca 2011 r., wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391). Zastąpił on system oparty na kartach opłat drogowych (tzw. winietach) i od tego dnia nie istnieje inna forma poboru opłat za przejazd po odcinkach dróg krajowych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.), niż przy użyciu urządzenia pokładowego viaBOX (OBU) zainstalowanego w pojeździe.  


Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.  


Wysokość opłat oraz odcinki dróg krajowych na których są one pobierane zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.  


Wszelkie informacje dotyczące sposobu funkcjonowania Krajowego Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, wysokości opłat oraz podmiotów obowiązanych do jej uiszczania znajdują się również na oficjalnej stronie elektronicznego systemu poboru opłat  ViaToll pod adresem www.viatoll.pl.  


Na podstawie art. 51 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2200, ze zm.) Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem właściwym w sprawach związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację wyżej wskazanych zadań są: 


Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej – w zakresie kontroli stacjonarnej przeprowadzanej za pomocą stacjonarnych albo przenośnych przyrządów automatycznie ujawniających i rejestrujących informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej oraz w zakresie kontroli mobilnej dokonywanej bezpośrednio przez kontrolującego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. z  2016 r. poz. 1859).  


Dane teleadresowe: 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej 

Al. Jerozolimskie 94 
00-807 Warszawa 
Tel. (+48 22) 22 04 700 
Fax: (+48 22) 22 04 321  


Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat - opracowuje plany, strategie i procedury oraz podejmuje działania mające na celu utrzymanie KSPO przez Głównego Inspektora, w szczególności realizuje zadania związane z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej KSPO, rozwojem technologicznym KSPO, utrzymaniem infrastruktury przydrożnej KSPO, budową nowych narzędzi na potrzeby czynności kontrolnych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, utrzymaniem procesów obsługi użytkownika, procesów obsługi transakcji finansowych w KSPO oraz procesów Manualnego Poboru Opłat, prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO, w tym zarządzaniem gospodarką magazynową i materiałową oraz nieruchomościami KSPO. Ponadto do zadań Biura należy budowanie kompetencji i zasobów kadrowych Biura, realizacja czynności związanych z powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne. 


Dane teleadresowe: 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat 

Al. Jerozolimskie 136 
02-305 Warszawa
Tel. (+48 22) 220 49 96
Fax: (+48 22)22 220 48 98


Podstawa prawna:  
•    ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), 
•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2200, ze zm.), 
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.),  
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. z  2016 r. poz. 1859, ze zm),  
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych (Dz. U. z   2015 r. poz. 1406).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności