GITD - treść główna

Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego – projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd" Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"

 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. zostało podpisane Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie projektu „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 II Osi Priorytetowej - E – administracja i otwarty rząd, Działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych, zwane dalej „Porozumieniem". Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Całkowita wartość Projektu wynosi 18 103 795,84 zł. Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 16 603 795,84 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 84/100), w tym:

 

1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 14 051 792,41 zł (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 41/100),

 

2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 2 552 003,43 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzy złote, 43/100).

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), połączonego z krajowymi rejestrami innych państw UE za pośrednictwem systemu ERRU – European Register of Road Transport Undertakings. Realizacja projektu obejmuje przygotowanie projektu, zakup infrastruktury sprzętowej, wykonanie wersji podstawowej i docelowej systemu teleinformatycznego KREPTD i hurtowni danych, wdrożenie systemu, udostępnienie usług wewnątrzadministracyjnych oraz e-usług publicznych, rozwój systemu, przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu, działania promocyjne.

 

W wyniku wdrożenia projektu zostaną udostępnione 4 usługi wewnątrzadministracyjne-A2A gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w KREPTD (niezbędne do funkcjonowania e-usług publicznych), umożliwiające realizację zadań publicznych drogą elektroniczną. Usługi będą udostępnione interesariuszom projektu, tj. zewnętrznym podmiotom wykonującym zadania publiczne: starostwom powiatowym, organom kontrolnym, wskazanym w art. 82i ust. 1 pkt 2 oraz art. 82j ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz komórkom organizacyjnym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), co świadczy o wpisywaniu się projektu w Działanie 2.1 POPC.

 

Docelowymi produktami projektu będą: system KREPTD (składający się z aplikacji dla Krajowego Punktu Kontaktowego, starostw, organów kontrolnych oraz aplikacji raportowej); 4 sieciowe usługi wewnątrzadministracyjne-A2A; 2 e-usługi publiczne.

 

Realizacja projektu pozwoli uzyskać kompletną, aktualną oraz szczegółową bazę danych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy oraz osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach, a także usprawni procesy wydawania zezwoleń, licencji wspólnotowych, badania wymogu dobrej reputacji przedsiębiorców oraz zarządzających transportem oraz wymiany informacji o naruszeniach przepisów związanych z transportem drogowym osób oraz rzeczy.

 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zakupiono infrastrukturę serwerową i sieciową do serwerowni podstawowej i zapasowej, niezbędną do wykonania systemu KREPTD.

W dniu 08.05.2017 r. podpisano umowę na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego".

Z dniem 14.09.2017 r. wdrożono podstawową wersję systemu, której produktami finalnymi są m.in.: wytworzenie formularzy i integracja z ePUAP; aplikacja dla Krajowego Punktu Kontaktowego; integracja z systemami dziedzinowymi GITD; integracja z ERRU; strona WWW dla obywateli.

Z dniem 08.05.2019 r. odebrano wersję docelową systemu KREPTD.

W dniu 31  października 2019 r. wdrożono hurtownię danych KREPTD oraz przeszkolono pracowników KPK i Administratorów.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności