GITD - treść główna

Rodzaje zezwoleń na przewóz osób

Karta Informacyjna

Numer

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych w Unii Europejskiej

I

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych w Unii Europejskiej

 

Złóż wniosek elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy:

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej

II

Wymagane dokumenty:

 
 • rozkład jazdy uwzględniający godziny przyjazdu i odjazdu oraz adresy poszczególnych przystanków , nazw dwustronnych przejść granicznych, kilometry trasy, kilometry między przystankami, przykładowe rozkłady:
 • taryfy opłat lub cennik (w złotówkach, walutach państw, przez które przebiega linia, ew. w funtach brytyjskich w przypadku linii do Wielkiej Brytanii),
 • kopia wypisu z licencji Wspólnoty na odpłatny międzynarodowy przewóz pasażerów po drogach publicznych przewoźnika ubiegającego się o zezwolenie na przewozy regularne oraz ewentualnych podwykonawców/partnerów,
 • informacje dotyczące rodzaju przewozu i liczby pasażerów, jaką składający wniosek planuje przewozić w przypadku nowej linii lub przewożonych w przypadku przedłużenia posiadanego pozwolenia,
 • mapa w odpowiedniej skali z zaznaczoną trasą i przystankami, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu (ilość kopii zależna od ilości państw, przez teren których wykonywany będzie dany przewóz),
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców , uwzględniający numery dróg, którymi wykonywany będzie przewóz, wartości średnich prędkości pomiędzy przystankami, ( link )
 • kopia uprzednio wydanego zezwolenia, w przypadku wniosków o modyfikację lub przedłużenie ważności zezwolenia,
 • zaświadczenie (gdy zaplanowana trasa pokonywana jest z prędkością przekraczającą 80 km/h) o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu/ów (dot. pojazdów zgłoszonych do licencji), potwierdzające spełnienie przez pojazdy warunków dodatkowych, których prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi na terenie Polski (kopie umów, oświadczenie etc.),
 

Uwagi

 1. Wniosek powinien zawierać aktualne dane i numery telefonów kontaktowych przedsiębiorcy, adresy e-mail oraz adresy do korespondencji (w przypadku, gdy różnią się od adresu siedziby przedsiębiorcy).
 2. Listę wraz z kopiami aktualnych licencji partnerów i podwykonawców, należy składać w kilku kopiach (w zależności od ilości państw, przez teren których wykonywany będzie dany przewóz).
 

III

Opłaty:

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych:

 • do 6 miesięcy - 400 zł (zezwolenie) + 4 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 1 roku - 800 zł (zezwolenie) + 8 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 2 lat - 1.500 zł (zezwolenie) + 15 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 3 lat - 2.200 zł (zezwolenie) + 22 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 4 lat - 3.000 zł (zezwolenie) + 30 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 5 lat - 3.700 zł (zezwolenie) + 37 zł za każdy wypis z zezwolenia
  
 

Wniosek należy przesyłać na adres: GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać NIP i wskazać czego dot. opłata np. linia UE w relacji ….

 

Opłata skarbowa:

Wnioski - zwolniono z opłaty skarbowej - art. 3 ustawy o opłacie skarbowej;

WYCIĄG ( link )

IV

Termin załatwienia sprawy:

Art. 8 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 - 4 miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku

V

Miejsce załatwienia sprawy:

   

VI

Tryb odwoławczy:

14 dni - licząc od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127§3)

VII

Opłata za odwołanie:

brak

Karta Informacyjna

Numer

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych poza UE

I

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych poza Unię Europejską

 

II

Wymagane dokumenty:

 
 • rozkład jazdy (podpisany i ostemplowany przez polskiego przedsiębiorcę i partnera zagranicznego) uzgodniony z zagranicznym przewoźnikiem drogowym przewidzianym do powadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, dwustronne przejścia graniczne oraz długość linii regularnej podana w kilometrach i odległości między przystankami;
 • kopię umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu linii regularnej;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • cennik (w złotówkach i walucie kraju, przez który przebiega linia) podpisany i ostemplowany przez polskiego przedsiębiorcę i zagranicznego przewoźnika (partnera)
 • kopia wypisu z licencji przedsiębiorcy składającego wniosek oraz partnera
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi na terenie Polski (kopie umów, oświadczenie etc.),
 • oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia pełnomocnictwa od zagranicznego partnera do prowadzenia spraw w jego imieniu, związanych
  z udzieleniem uprawnienia + opłata skarbowa w wys. 17 zł. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 • kopia uprzednio wydanego zezwolenia, w przypadku wniosków o modyfikację lub przedłużenie ważności zezwolenia.
 

Uwagi

 1. Przy wypełnianiu wniosku prosimy, aby przy danych przedsiębiorcy wpisywać aktualne numery telefonów kontaktowych, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji (w przypadku, gdy różnią się od adresu siedziby przedsiębiorcy).
 2. Pojazdy wskazane we wniosku muszą być zgłoszone do licencji przedsiębiorcy składającego wniosek.
 3. Ilość wnioskowanych wypisów z zezwolenia nie może być większa niż ilość pojazdów zgłoszonych do licencji przedsiębiorcy składającego wniosek.
 

III

Opłaty:

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych:

 • do 6 miesięcy – 400 zł (zezwolenie) + 4 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 1 roku – 800 zł (zezwolenie) + 8 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 2 lat - 1.500 zł (zezwolenie) + 15 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 3 lat - 2.200 zł (zezwolenie) + 22 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 4 lat - 3.000 zł (zezwolenie) + 30 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • do 5 lat - 3.700 zł (zezwolenie) + 37 zł za każdy wypis z zezwolenia
 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

i wskazać czego dot. opłata np. linia poza UE w relacji ….

Opłata skarbowa:

Wnioski - zwolniono z opłaty skarbowej - art. 3 ustawy o opłacie skarbowej;

IV

Termin załatwienia sprawy:

Art. 35 kpa

Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania;

Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

W postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Powyższe terminy nie dotyczą wniosków o uzyskanie nowej linii.

V

Miejsce załatwienia sprawy:

  

VI

Tryb odwoławczy:

14 dni - licząc od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127§ 3 k.p.a.)

VII

Opłata za odwołanie:

brak

VIII

Uwagi:

 
 • Przewóz regularny – publiczny przewóz osób i bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z póź. zm)
 • Zgodnie z zapisami w protokołach z Komisji Mieszanych do spraw międzynarodowego transportu drogowego, na danej trasie do Rosji mogą istnieć tylko trzy połączenia regularne. W związku z powyższym wnioski, w których trasy przewozu będą pokrywać się z trasami funkcjonujących połączeń nie będą mogły być zrealizowane.

Inne wnioski

 1. Wniosek o dokonanie zmian w udzielonym zezwoleniu.

  Wymagane dokumenty:

  • Zmiana nazwy przedsiębiorcy/adresu
   1. Podanie przedsiębiorcy.
   2. Kopia wypisu z licencji Wspólnoty na odpłatny międzynarodowy przewóz pasażerów po drogach publicznych przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
   3. Kopia uprzednio wydanego zezwolenia.
  • Zmiany w rozkładzie jazdy:

   Wymagane dokumenty:

   1. Podanie z opisem dokonywanych zmian.
   2. Rozkład jazdy uwzględniający godziny odjazdów, dwustronne przejścia graniczne, kilometry trasy.
   3. Cennik (w złotówkach i walucie kraju, przez który przebiega linia) podpisany i ostemplowany przez polskiego przedsiębiorcę i zagranicznego przewoźnika (partnera).
   4. Harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców.
   5. Mapę w odpowiedniej skali, na której zaznaczono trasę i przystanki, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu.
   6. Kopia uprzednio wydanego zezwolenia.
  • Opłaty:
   • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia
   • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 2. Wniosek o uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia.

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o udzielenie dodatkowego wypisu z zezwolenia.
  2. Kopia uprzednio wydanego zezwolenia.

  Opłaty:

  Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% jak za wydanie zezwolenia.

 3. Wniosek o uzyskanie wtórnika wypisu z zezwolenia.

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia.
  2. Druk oświadczenia

  Opłaty:

  Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Przesyłki kurierskie - zgoda na przesłanie dokumentów (744 KB)

Karta Informacyjna

Numer

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów wahadłowych

I

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie wahadłowych przewozów poza Unię Europejską (WZW)

Złóż wniosek elektronicznie, zamówienia zezwoleń na przewóz osób, poprzez Punkt Kontaktowy:
Zamówienie zezwoleń na przewóz osób

II

Wymagane dokumenty:

 
 • przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia graniczne (wymagane jest wpisanie nazw obu stron przejścia granicznego wraz z oznaczeniem kraju, na którego terytorium znajduje się wymieniona miejscowość, np. Kołbaskowo (PL)/Pomellen (D); Cieszyn (PL)/Cesky Tesin (CZ).
 • wykaz terminów przewozu;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu (mapa) z potwierdzeniem nadania jej do Urzędu Marszałkowskiego (właściwego dla siedziby wnioskującego);
 • kopia umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców
 • kserokopia wypisu z licencji wspólnotowej.
 

Uwagi

 1. Przy wypełnianiu wniosku prosimy aby przy danych przedsiębiorcy wpisywać aktualne numery elefonów kontaktowych, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji (w przypadku gdy różnią się od adresu siedziby przedsiębiorcy).
 2. Pojazdy wskazane we wniosku muszą być zgłoszone do licencji przedsiębiorcy składającego wniosek.
 3. Ilość wnioskowanych wypisów z zezwolenia nie może być większa niż ilość pojazdów zgłoszonych do licencji przedsiębiorcy składającego wniosek.
 

III

Opłaty:

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów wahadłowych:

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

do 6 miesięcy

100

do 1 roku

200

Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się następujące opłaty:


Macedonia autobus wahadło - 1000 zł
Ukraina autobus wahadło - 50 zł (jednorazowe)

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

i wskazać czego dot. opłata np. zezwolenie wahadłowe

Opłata skarbowa:

Wnioski-zwolniono z opłaty skarbowej - art. 3 ustawy o opłacie skarbowej;

 

IV

Termin załatwienia sprawy:

Art. 35 kpa

Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania;

Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

W postępowaniu odwoławczym- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

V

Miejsce załatwienia sprawy:

  

VI

Tryb odwoławczy:

14 dni – licząc od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127§3)

VII

Opłata za odwołanie:

brak

VIII

Uwagi

 
 • Przewóz wahadłowy -wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, miedzy tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego,
  2. miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsca zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 km
 • Wykonywanie przewozów wahadłowych w Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.
 • Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy:
  • Książka Interbus - przewozy do państw spoza UE
  • Ksiązka Podróży - przewozy w UE

Formularz powinien zawierać w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.

Inne wnioski

 1. 1) Wniosek o dokonanie zmian w udzielonym zezwoleniu.

  Wymagane dokumenty:

  • Zmiana nazwy przedsiębiorcy/adresu
 
 1. Podanie przedsiębiorcy.
 2. Kopia wypisu z licencji Wspólnoty na odpłatny międzynarodowy przewóz pasażerów po drogach publicznych przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
 3. Kopia uprzednio wydanego zezwolenia.
 
 • Zmiana terminów przewozów, przejść granicznych, pojazdów:

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie z opisem dokonywanych zmian.
  2. W przypadku zmiany terminów przewozów - wykaz zgodny z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia - link do formularza nr 1.

  Opłaty:

  • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia
  • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • 2) Wniosek o uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia.

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o udzielenie dodatkowego wypisu z zezwolenia.
  2. Kopia uprzednio wydanego zezwolenia.

  Opłaty:

  Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 • 3) Wniosek o uzyskanie wtórnika wypisu z zezwolenia.

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia.

  Opłaty:

  Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Karta Informacyjna

Numer

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych

I

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie okazjonalnych przewozów poza Unię Europejską
- polski odcinek drogi oraz zezwolenie zagraniczne (WZO - zagranica),
- polski odcinek drogi (WZO-Polska)

Złóż wniosek elektronicznie, zamówienia zezwoleń na przewóz osób, poprzez Punkt Kontaktowy:
Zamówienie zezwoleń na przewóz osób

II

Wymagane dokumenty:

 
 • przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia graniczne (wymagane jest wpisanie nazw obu stron przejścia granicznego wraz z oznaczeniem kraju, na którego terytorium znajduje się wymieniona miejscowość, np. Kołbaskowo (PL)/Pomellen (D); Cieszyn (PL)/Cesky Tesin (CZ).
 • wykaz terminów przewozu;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu (mapa) z potwierdzeniem nadania jej do Urzędu Marszałkowskiego (właściwego dla siedziby wnioskującego);
 • kopia umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców
 • kserokopia wypisu z licencji wspólnotowej.
 

Uwagi

 1. Przy wypełnianiu wniosku prosimy, aby przy danych przedsiębiorcy wpisywać aktualne numery telefonów kontaktowych, adres e-mailowy oraz adres do korespondencji (w przypadku gdy, różnią się od adresu siedziby przedsiębiorcy).
 2. Pojazdy wskazane we wniosku muszą być zgłoszone do licencji przedsiębiorcy składającego wniosek.
 3. Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia nie może być większa niż liczba pojazdów zgłoszonych do licencji przedsiębiorcy składającego wniosek.
 

III

Opłaty:

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych:

 • 50 zł za zezwolenie wydawane w formie decyzji administracyjnej i 50 gr za każdy wypis z zezwolenia,
 • 50 zł wydanie zezwolenia zagranicznego

Rodzaje zezwoleń zagranicznych:

 • Białoruś autobus pusty
 • Ukraina autobus pusty
 • Rosja autobus pusty
 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

i wskazać czego dot. opłata np. zezwolenie okazjonalne

Opłata skarbowa:

Wnioski-zwolniono z opłaty skarbowej - art. 3 ustawy o opłacie skarbowej;

 

IV

Termin załatwienia sprawy:

Art. 35 kpa

Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania;

Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

W postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

V

Miejsce załatwienia sprawy:

  

VI

Tryb odwoławczy:

14 dni - licząc od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 3 kpa)

VII

Opłata za odwołanie:

brak

VIII

Uwagi

 
 • Przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego.

Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego jeżeli:

 1. tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę sama grupę osób i dowozi się ją do miejsca docelowego albo
 2. polega ona na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez osób albo
 3. polega ona na jeździe osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt. 2.

Wykonywanie przewozów okazjonalnych w Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.

Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy:

 • Książka Interbus - przewozy do państw spoza UE
 • Ksiązka Podróży - przewozy w UE

Formularz powinien zawierać w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.

Inne wnioski

 1. Wniosek o dokonanie zmian w udzielonym zezwoleniu.
  • Zmiana nazwy przedsiębiorcy/adresu

   Wymagane dokumenty:

   1. Podanie przedsiębiorcy.
   2. Kopia wypisu z licencji Wspólnoty na odpłatny międzynarodowy przewóz pasażerów po drogach publicznych przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
   3. Kopia uprzednio wydanego zezwolenia.
  • Zmiana terminów przewozów, przejść granicznych, pojazdów:

   Wymagane dokumenty:

   1. Podanie z opisem dokonywanych zmian.
   2. W przypadku zmiany terminów przewozów - wykaz zgodny z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia - link do formularza nr 1.

  Opłaty:

  • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia
  • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 2. Wniosek o uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia.

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o udzielenie dodatkowego wypisu z zezwolenia.
  2. Kopia uprzednio wydanego zezwolenia.

  Opłaty:

  Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 3. Wniosek o uzyskanie wtórnika wypisu z zezwolenia.

  Wymagane dokumenty:

  1. 1. Podanie o wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia.
  2. 2. Druk oświadczenia.

  Opłaty:

  Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Informacja dot. konieczności zwrotu zezwoleń zagranicznych

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności