GITD - treść główna

Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) 1071/2009 jako dowód posiadania kompetencji zawodowych przedstawia się certyfikat wydany przez organ lub podmiot, o których mowa w ust. 3. Certyfikat nie może być przekazywany innej osobie. Certyfikat posiada cechy bezpieczeństwa określone w załączniku II, jest sporządzany zgodnie ze wzorem znajdującym się w  załączniku III i  jest opatrywany pieczęcią i  podpisem odpowiednio upoważnionego organu lub podmiotu, które go wydały.

Informujemy, że zgodnie z art. 11 ust 2b Ustawy o Transporcie Drogowym, przekazanie akt sprawy do starosty właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, następuje w terminie 30 dni od dnia utraty uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej, bądź otrzymania oświadczenia o zrzeczeniu się licencji wspólnotowej wraz z przesłanym oryginałem licencji.

Zgodnie z art. 16 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, dane dotyczące przedsiębiorcy, którego zezwolenie zostało zawieszone albo cofnięte, przechowywane są w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) przez dwa lata od daty wygaśnięcia zawieszenia lub cofnięcia licencji, a następnie zostają niezwłocznie usunięte.

Dane dotyczące każdej osoby uznanej za niezdolną do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego pozostają w KREPTD do chwili przywrócenia tej osobie dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Po zastosowaniu środka rehabilitacyjnego lub innych środków o równoważnym skutku dane te zostają niezwłocznie usunięte.

Aby wykreślić osobę zarządzającą transportem należy przesłać informację o zaprzestaniu współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem do organu właściwego, który udzielił przedsiębiorcy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydał Główny Inspektor Transportu Drogowego, pismo w oryginale (z własnoręcznym podpisem) należy kierować na adres Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wydział Weryfikacji Uprawnień (Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa), natomiast jeżeli zezwolenie wydał starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa, pismo należy przekazać do odpowiedniego starostwa powiatowego (lub Urzędu Miasta).

Prosimy o padanie danych zarządzającego (imię i nazwisko oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych) oraz pełnych danych przedsiębiorstwa (pełna nazwa, adres, numer NIP).

W przypadku wyboru tej formy dokumenty są wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Przesyłka pocztowa doręczona jest najczęściej w terminie trzech dni od dnia nadania. Nie jest to jednak termin gwarantowany.

Doręczenie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje zazwyczaj następnego dnia po dniu nadania.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nie ma możliwości udostępniania wnioskodawy numeru przesyłki. Do listów poleconych Poczta Polska S.A. udostępnia wyłącznie informacje o dniu nadania i doręczenia przesyłek, bez drogi ich przemieszczania.

Nr przesyłki wysyłany jest na adres e-mail wskazany we wniosku. Numer przesyłki i datę wysłania dokumentów można również sprawdzić na stronie internetowej https://gitd.gov.pl/ w zakładce Dla Przedsiębiorców

-> Sprawdź status Twojej paczki GLS wpisując NIP firmy. Monitorowanie wysłanych przesyłek jest możliwe na stronie internetowej GLS Poland Sp.z  o.o. 
https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek

Przesyłkę kurierską można opłacić gotówką przy odbiorze albo w formie płatności bezgotówkowe systemem BLIK.

Zezwolenia zagraniczne wydawane są zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie gitd.gov.pl w zakładce dla przedsiębiorców –> zezwolenia –> przewóz rzeczy.

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/

Dokument dopuszczający do wykonywania nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi EKMT, których przebieg został udokumentowany w odpowiednio wypełnionym karnecie. Zezwolenie jest ważne przez cały rok kalendarzowy. Zezwolenie posiada ograniczenia terytorialne (nie można z niego korzystać na terytorium określonego państwa) oraz ograniczenia dotyczące klasy ekologii pojazdów, które mogą korzystać z zezwolenia. W roku 2021 zezwolenia wydawane są wyłącznie dla pojazdów o klasie ekologii minimum EURO 5.

Zasady przydziału zezwoleń EKMT określa Komisja Społeczna. Uzyskanie zezwoleń EKMT na kolejny rok kalendarzowy wymaga złożenia wniosku. Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie zezwolę EKMT na rok kolejny zamieszczany jest na stronie internetowej.
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/

Aktualnie (stan na 8.04.2021) zezwolenia EKMT wydawane są zgodnie z treścią Informacji 18/2021.
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-18-2021/

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT, jeżeli posiada ważną licencję oraz ważne wypisy z licencji odpowiadające liczbie 3 pojazdów uprawnionych, które spełniają odpowiednio wymogi EURO potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/certyfikaty-dla-pojazdow-i-naczep/

 

Opłata za wydanie zezwolenia EKMT to 1 800 zł. Z każdym kolejnym miesiącem opłata spada o 150 zł (w lutym 1650 zł, w marcu 1500 zł, itd.)

Zasady przydziału zezwoleń ustala Komisja Społeczna. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół w którym wymienione są zasady przydziału zezwoleń na dany miesiąc 

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/komisja-spoleczna/dzialalnosc-komisji-spolecznej/

Czas realizacji od wpłynięcia zamówienia wraz z potwierdzeniem przelewu do wysłania paczki może trwać do 2-3 dni roboczych.

Opłata za wydanie jednego zezwolenia zagranicznego to 50 zł

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr  05 1010 1010 0079 7913 9130 5000. W tytule przelewu należy podać NIP firmy.  
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Otrzymanie kolejnych zezwoleń możliwe jest po zwrocie do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami przydziału zezwoleń.

Są to zezwolenia (np. Rosja kr-3), które przydziela się na indywidualny wniosek przedsiębiorcy (wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w GITD - Biurze do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20 dnia każdego miesiąca - decyduje data wpływu do GITD - Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego).

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są  do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu). Każdorazowo na stronie internetowej https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/ zamieszczany jest komunikat o przyjmowaniu podań na dany miesiąc. Po posiedzeniu Komisji Społecznej w tym samym komunikacie zamieszczana jest lista przyznanych zezwoleń.

Nadpłatę można wykorzystać na poczet kolejnych zamówień na zezwolenia zachowując potwierdzenie przelewu na którym pozostała nadpłata lub złożyć wniosek o zwrot nadpłaty 
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/wnioski-o-zwrot-nadplaty/ 

Wniosek w oryginale należy wysłać na adres GITD.

Zezwolenia można odesłać na adres GITD za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub złożyć osobiście w siedzibie GITD.

Obecnie dokumenty osobiście można składać w godzinach 8.30 – 12.30.

Składając zamówienie należy podać adres e-mail na który zostanie wysłana informacja o nadaniu przesyłki z zezwoleniami.

Aktualnie (stan na 8.04.2021) podstawowy sposób zamawiania zezwoleń to składanie zamówień drogą e-mail. Druk zamówienia dostępny jest na stronie internetowej |https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/przesylki-kurierskie/

Zezwolenia okazjonalne wydawane są w drodze decyzji administracyjnej na polski odcinek drogi oraz  zezwolenie zagraniczne - na każdy wskazany we wniosku termin przewozu.

Zgodnie z zapisami umów dwustronnych i postanowieniami Komisji Mieszanych, zezwolenia zagraniczne wydawane są do krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina.

Przedsiębiorca wykonujący przewóz okazjonalny do krajów UE, oprócz wypisu z licencji wspólnotowej powinien w pojeździe posiadać formularz przejazdu pobrany z książki formularzy przejazdu.

Jeżeli przewóz dotyczy wycieczki(skład grupy osób w trakcie podróży nie ulega zmianie) przewoźnik oprócz wypisu z licencji wspólnotowej ma obowiązek posiadać formularz przejazdu pobrany z książki „INTERBUS”

Przewóz wahadłowy, jest to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem docelowym.

Zezwolenia wahadłowe wymagane są przy przewozach do państwa z poza UE: Macedonia, Ukraina, Białoruś

Tak. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym jak też zapisami umów dwustronnych tego typu przewozy wymagają przedłożenia do wniosku o wydanie zezwolenia na przewozy regularne kopii umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu linii regularnej.

Podmiot wnioskujący o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, który posiada status „rolnika” nie podlega obowiązkowi uzyskania zaświadczenia o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Numer teczki widnieje na dokumencie wydania uprawnień  (licencji/zezwolenia).

W przypadku braku dokumentu wydania, należy za pośrednictwem operatora pocztowego zwrócić się do Biura ds. Transportu Międzynarodowegoz pisemną prośbą o podanie numeru teczki.

Nowy podmiot ubiegający się o licencje/zezwolenie otrzyma numer teczki po wydaniu uprawnień.

Jest to możliwe na dwa sposoby:

  1. na stronie www.kreptd.gitd.gov.pl ,
  2. za pomocą wniosku "Udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą", który znajdującego się na stronie https://epuap.gov.pl w katalogu motoryzacja i transport w zakładce ewidencja i transport międzynarodowy.

1.Aby sprawdzić stan realizacji wniosku należy  wejść na stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

https://gitd.gov.pl/

2.Następnie zjechać suwakiem w dół do zakładki „Dla Przedsiębiorców” i kliknąć w nią. 

3.Po kliknięciu „Dla Przedsiębiorców” mamy możliwość wejścia w zakładkę „Sprawdź swoje dane”.

4. Po kliknięciu  w „Sprawdź swoje dane” należy wprowadzić następujące dane: 

  1. Numer teczki- nadawany indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa, numer ten znajdziemy na dokumencie  wydania, który jest wysyłany razem z licencją/świadectwem kierowcy/zezwoleniem zagranicznym.
  2. Nip firmy- numer  składający się z ciągu 10 cyfr, które należy wpisać w okienko bez poprzedzających go liter „PL” .
  3. Numer blankietu licencji-Jest to numer który znajduje się w dolnym rogu licencji wspólnotowej(nie wypisu) należy go wpisać w okienko bez poprzedzających go liter oraz cyfr 0.

5. Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone zgodnie z powyższą instrukcją pojawi się okno z  naszymi danymi i możliwością przejścia dalej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności