GITD - treść główna

I

Wykazy dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób (LPO) - oryginał;

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 5c. ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz. U. 2019 r.  poz. 58)*:
 Należy złożyć jedną z niżej wymienionych form:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę** lub notarialnie
  - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

  lub
 2. Dokumenty potwierdzające: 
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych*** lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  d) własność nieruchomości.

  * Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych.
  ** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  *** Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat nr 10 Biura Transportu Międzynarodowego:
  KOMUNIKAT 10/2020 - LINK


3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS (ONPO) - oryginał;

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

>> 44/2019 <<

II

Opłata

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób na okres:

- od 2 do 15 lat wynosi 400 zł;

- powyżej 15 do 30 lat wynosi  450 zł;

- powyżej 30 do 50 lat wynosi  500 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. za udzielenie licencji pośrednictwa przy przewozie osób.

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

1. Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) na licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób (LPO2) - oryginał;

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);

3.Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - należy złożyć w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

4. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

>> 44/2019 <<

 

II

Opłata

Opłata za zmianę danych w licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wynosi na okres:

- od 2 do 15 lat wynosi 40 zł;

- powyżej 15 do 30 lat wynosi 45 zł;

- powyżej 30 do 50 lat wynosi 50 zł;

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. za zmiana danych na licencji pośrednictwa.

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób (LPO3) - oryginał;

2.  Oświadczenie o utraceniu/zniszczeniu blankietu (druk OWPO - oświadczenie - wtórnik) - oryginał;

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

>> 44/2019 <<

II

Opłata

Opłata za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wynosi na okres:

- od 2 do 15 lat:
a) 40 zł - w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
b) 100 zł - w innych przypadkach;

-powyżej 15 do 30 lat:
a) 45 zł - w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności nie zależnych od przedsiębiorcy,
b) 112,5 - w innych przypadkach;

- powyżej 30 do 50 lat:
a) 50 zł - w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
b) 125 zł - w innych przypadkach;

 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. wydanie wtórnika zezwolenia/licencji.

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku zmiany danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

1. Wniosek o zmianę danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób (LPO4) - oryginał;

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 5c. ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz. U. 2019 r.  poz. 58)*:
 Należy złożyć jedną z niżej wymienionych form:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę** lub notarialnie
  - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

  lub
 2. Dokumenty potwierdzające: 
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych*** lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  d) własność nieruchomości.

  * Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych.
  ** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  *** Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat nr 10 Biura Transportu Międzynarodowego:
  KOMUNIKAT 10/2020 - LINK


3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS (ONPO) - oryginał;

4. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

>> 44/2019 <<

5. Oświadczenie o odejściu wspólnika (druk OSCPO - oświadczenie - spółka cywilna) - oryginał;

II

Opłata

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej wykonywania transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

- od 2 do 15 lat wynosi 40 zł;

- powyżej 15 do 30 lat wynosi 45 zł;

- powyżej 30 do 50 lat wynosi 50 zł;

 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. zmiana danych na licencji.

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LPO5) - oryginał;

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 5c. ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz. U. 2019 r.  poz. 58)*:
 Należy złożyć jedną z niżej wymienionych form:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę** lub notarialnie
  - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

  lub
 2. Dokumenty potwierdzające: 
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych*** lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  d) własność nieruchomości.

  * Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych.
  ** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  *** Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat nr 10 Biura Transportu Międzynarodowego:
  KOMUNIKAT 10/2020 - LINK


3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS (ONPO) - oryginał;

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);

5. Dowód uiszczenia opłaty za przeniesienie licencji na na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

>> 44/2019 <<

II

Opłata

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej wykonywania transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób na okres:

-od 2 do 15 lat wynosi 20 zł;

-powyżej 15 do 30 lat wynosi 22,50 zł;

- powyżej 30 do 50 lat wynosi 25 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia uprawnień z licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień (LPO6) - oryginał;

2. Akt zgonu posiadacza zezwolenia - oryginał;

3. Sądowe postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (osoby będące spadkobiercami, a nie ubiegające się o licencje powinny złożyć oświadczenie o nie roszczeniu praw do licencji, która została udzielona zmarłemu przedsiębiorcy) - oryginał;

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 5c. ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz. U. 2019 r.  poz. 58)*:Należy złożyć jedną z niżej wymienionych form:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę** lub notarialnie
  - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

  lub
 2. Dokumenty potwierdzające: 
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych*** lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  d) własność nieruchomości.

  * Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych.
  ** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  *** Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat nr 10 Biura Transportu Międzynarodowego:
  KOMUNIKAT 10/2020 - LINK

5. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS (ONPO) - oryginał;

6. Dowód uiszczenia opłaty za przeniesienie licencji na na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

>> 44/2019 <<

7. Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa w spadku - oryginał;

 

II

Opłata

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej wykonywania transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

- od 2 do 15 lat wynosi 20 zł;

- powyżej 15 do 30 lat wynosi 22,50 zł;

- powyżej 30 do 50 lat wynosi 25.

 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. przeniesienie uprawnień wynikających z licencji.

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień - przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy - wynikających z licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień (LPO7) - oryginał;

2. Akt zgonu posiadacza licencji - oryginał;

3.Kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, która została złożona do Sądu (kopia potwierdzona przez Sąd);

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 5c. ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz. U. 2019 r.  poz. 58)*:Należy złożyć jedną z niżej wymienionych form:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę** lub notarialnie
  - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

  lub
 2. Dokumenty potwierdzające: 
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych*** lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  d) własność nieruchomości.

  * Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych.
  ** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  *** Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat nr 10 Biura Transportu Międzynarodowego:
  KOMUNIKAT 10/2020 - LINK

5. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS (ONPO) - oryginał;

II

Dane

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

 
 

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

1. Wniosek zarządcy sukcesyjnego - Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień przez zarządce sukcesyjnego nie dłuższy niż 2 lata od daty śmierci posiadacza licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób (LPO8) - oryginał;

2. Akt zgonu posiadacza licencji - oryginał;

3. Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego (oświadczenie) - oryginał;

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 5c. ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz. U. 2019 r.  poz. 58)*:Należy złożyć jedną z niżej wymienionych form:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę** lub notarialnie
  - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

  lub
 2. Dokumenty potwierdzające: 
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych*** lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  d) własność nieruchomości.

  * Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych.
  ** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  *** Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat nr 10 Biura Transportu Międzynarodowego:
  KOMUNIKAT 10/2020 - LINK

5. Oświadczenie zarządcy sukcesyjnego o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (ONPO) - oryginał;

II

Dane

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

 

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

I

Wykaz dokumentów

1. Wniosek o przeniesienie uprawnień - w przypadku nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (LPO9) - oryginał;

2. Dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa - kserokopia;

3. Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa (oświadczenie) - oryginał;

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 5c. ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz. U. 2019 r.  poz. 58)*:Należy złożyć jedną z niżej wymienionych form:

 1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę** lub notarialnie
  - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

  lub
 2. Dokumenty potwierdzające: 
  a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych*** lub dostępnymi aktywami,
  b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  d) własność nieruchomości.

  * Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych.
  ** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  *** Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat nr 10 Biura Transportu Międzynarodowego:
  KOMUNIKAT 10/2020 - LINK

5. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS (ONPO) - oryginał;

6. Dowód uiszczenia opłaty za przeniesienie licencji na na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;

DRUKUJĄC DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZWRÓĆ UWAGĘ NA KOMUNIKAT:

>> 44/2019 <<

W przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób:

7. Pisemna zgoda pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem - oryginał;

II

Opłata

Opłata za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji dotyczącej wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób na okres :

- od 2 do 15 lat wynosi 20 zł;

- powyżej 15 do 30 lat wynosi 22,5 zł;

- powyżej 30 do 50 lat wynosi 25 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP
Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz wskazać czego dotyczy opłata np. odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji.

 

Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Powyższa informacja nie dotyczy opłaty za przesyłkę kurierską.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności