GITD - treść główna

Pośrednictwo przy przewozie osób

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, dalej: ustawa zmieniająca) informujemy, że zgodnie z art. 31r do dnia 30 września 2020 r.:

1) do podmiotów prowadzących pośrednictwo przy przewozie osób, które uzyskały licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się art. 5d i art. 5e, art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 27b;

2) nie stosuje się art. 27c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zmianie uległ także termin dla podmiotów wykonujących pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem 1 stycznia 2020 r. do uzyskania licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, na: nie później niż w terminie 9 miesięcy (uprzednio: 3 miesięcy) od dnia 1 stycznia br. (art. 56 ustawy zmieniającej).

Cały tekst ustawy zmieniającej dostępny tutaj.

 

 

Przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób musi wykazać, że  znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych. Wykazanie powyższego może zostać dokonane za pomocą m. in.:
-    rocznego sprawozdania finansowego (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą)  lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;
-    dokumentu potwierdzającego dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami (wyciąg z rachunku bankowego, dokument potwierdzający złożenie gotówki do depozytu bankowego);
-    dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji lub innych zbywalnych papierów wartościowych (dokument z biura maklerskiego lub wyciąg z KRS);
-    dokumentu potwierdzającego udzielenia gwarancji bankowej (w miejscu beneficjenta należy wskazać Głównego Inspektora Transportu Drogowego);
-    dokumentu potwierdzającego własność i wartość nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu, wycena rzeczoznawcy majątkowego).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności