GITD - treść główna

Pośrednictwo przy przewozie osób

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, iż wnioski o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób należy składać po dniu 1 stycznia 2020 r. korespondencyjnie lub na Biuro Podawcze. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) w art. 1 pkt 6 stanowi, że dokonuje się zmiany w obecnej treści art. 7 u.t.d. poprzez dodanie pkt 4 w ust. 4 w brzmieniu: „[Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia] licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób jest Główny Inspektor Transportu Drogowego”, ale wejście w życie ustawy zmieniającej planowane jest na dzień 1 stycznia 2020 r.  Złożenie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób przed dniem 1 stycznia 2020 r. będzie skutkowało odmową wszczęcia postępowania ze względu na brak podstawy materialno-prawnej do rozpatrzenia wniosku.
 

Informujemy również, iż wysokość opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób w formularzu LPO wskazano na podstawie projektu rozporządzania Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.


Ponadto informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego stanie się organem właściwym do udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Przedsiębiorca wnioskujący o wydanie przedmiotowej licencji musi wykazać, że  znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych. Wykazanie powyższego może zostać dokonane za pomocą m. in.:
-    rocznego sprawozdania finansowego (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą)  lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;
-    dokumentu potwierdzającego dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami (wyciąg z rachunku bankowego, dokument potwierdzający złożenie gotówki do depozytu bankowego);
-    dokumentu potwierdzającego posiadanie akcji lub innych zbywalnych papierów wartościowych (dokument z biura maklerskiego lub wyciąg z KRS);
-    dokumentu potwierdzającego udzielenia gwarancji bankowej (w miejscu beneficjenta należy wskazać Głównego Inspektora Transportu Drogowego);
-    dokumentu potwierdzającego własność i wartość nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu, wycena rzeczoznawcy majątkowego, polisa ubezpieczeniowa nieruchomości).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności