GITD - treść główna

Licencje/Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), wezwania do uzupełniania braków we wniosku będą wydawane wyłącznie stronie postępowania, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

Powyższe oznacza, że w przypadku złożenia wniosku w imieniu strony bez stosownego pełnomocnictwa, organ wyśle do strony (firmy) wezwanie do uzupełnienia braków za pośrednictwem operatora pocztowego – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Dot. weryfikacji bazy eksploatacyjnej

W związku ze zgłaszanymi postulatami przez przewoźników drogowych o konieczności eliminowania nieuczciwych praktyk na rynku transportowym, GITD podjął działania kontrolne w zakresie weryfikacji adresu baz eksploatacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może ulec wydłużeniu.

 

 

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż z uwagi na zmianę ustawy o transporcie drogowym, uległa zmianie treść wniosków licencyjnych oraz treść załącznika: oświadczenia o niekaralności – druk ON. Ponadto został wprowadzony obowiązek przedstawienia INFORMACJI z KRK jako załącznika do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie z art. 7a ust. 3 pkt 6 oraz pkt 7 ustawy o transporcie drogowym
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się:
(…)
6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy –o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
7. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 

 

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257):
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.:
Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

 

 

Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż wnioski złożone za pośrednictwem operatora pocztowego dotyczące licencji wspólnotowej / wypisów z licencji wspólnotowej rozpatrywane są według kolejności ich wpływu.

Ponadto pragniemy poinformować, iż wnioski o udzielenie licencji wspólnotowej / wypisów z licencji wspólnotowej realizowane są również bezpośrednio na Sali Obsługi Klienta w godzinach 8.30-15.30.

Przedsiębiorca, któremu kończy się data ważności posiadanych uprawnień, może złożyć stosowny wniosek - trzy miesiące przed terminem upływu ważności obecnych uprawnień.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w przypadkach losowych, wnioski o przeniesienie uprawnień na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, realizowane są w pierwszej kolejności.

Art. 13 ust. 2 pkt 1 Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej (...) przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z nich wynikające w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej (...), – pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymagań określonych w art. 5 ust. 2 lub pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań odpowiednio określonych w art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2.

Zgodnie z treścią art. 14a Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności