GITD - treść główna

INFORMACJA 63/2020

Składanie wniosków o wydanie świadectwa kierowcy

Przypominamy o konieczności poprawnego składania wniosków o wydanie świadectwa kierowcy. Wnioski niekompletne albo niepoprawnie wypełnione powodują konieczność wykonywania dodatkowych czynności mających na celu uzupełnienie braków. Obecnie nawet 30 % wniosków składanych do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zawiera błędy. Wnioski niekompletne wiążą się również z koniecznością nawet kilkukrotnego analizowania ich na etapie wszczętego postępowania. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku skraca czas konieczny do załatwienia sprawy tj. wydania dokumentu.

Poniżej zamieszczony został wykaz najczęściej popełnianych błędów:

1. Adres w licencji nie zgodny z adresem w KRS/CEIDG – w przypadku zmiany adresu należy najpierw dokonać zmiany w licencji, a później dokonać zmiany treści we wszystkich ważnych świadectwach kierowcy (WNIOSEK SK3) lub złożyć wniosek o wydanie nowego SK.

2. Podpis wniosku niezgodny z prawem do reprezentacji przedsiębiorstwa (zgodnie z KRS lub CEIDG)

-  brak możliwości identyfikacji osoby podpisującej z uwagi na nieczytelny podpis, brak pieczęci imiennej osoby podpisanej pod wnioskiem. 

3. Braki w załącznikach:

a. brak czytelnych pieczątek na orzeczeniach lekarskich i psychologicznych – pieczątka nagłówkowa musi być wyraźna tak, aby można było odczytać  dane poradni specjalistycznych,

b. pieczątka lekarza musi zawierać informację „lekarz uprawniony do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców”,

c. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu nie starsza niż 3  miesiące,

- w przypadku zatrudnienia kierowcy pierwszy raz  druk ZUS ZUA wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu (np. wniosek składany 01.10 zgłoszenie nie starsze niż z 01.07),

- w przypadku gdy kierowca jest zatrudniony w firmie dłuższy czas druk ZUS RCA/RSA  za ostatni miesiąc,

d. czytelne kserokopie paszportu (strona za danymi kierowcy)  i prawa jazdy (awers i rewers) – dane muszą być na tyle czytelne aby można  było wszystko odczytać,

e. do wniosku należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej/szkolenia okresowego

- właściwym dokumentem jest dokument uzyskany na terytorium UE (w przypadku dokumentu uzyskanego w UE w kraju innym niż Polska wymagane jest przedłożenie kserokopii tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego), właściwym dokumentem jest też także polskie prawo jazdy z wbitym kodem 95 lub karta kierowcy z innego kraju UE

- nie są uznawane dokumenty uzyskane poza UE np. na Ukrainie lub Białorusi  - IRU

- w związku z dużą liczbą stwierdzonych fałszerstw świadectw kwalifikacji oraz orzeczeń lekarskich i psychologicznych, przypominamy o konieczności weryfikacji u wystawców dokumentów przedstawianych przez kierowców, w przypadku złożenia podrobionych dokumentów i stwierdzenia faktu przez urzędnika każda sprawa kierowana jest do prokuratury,

f) kserokopia dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP

- w przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę należy pamiętać że dokument musi być wydany na firmę, która wnioskuje o wydanie świadectwa kierowcy, oba dokumenty muszą posiadać dwie strony (na końcu musi być pieczęć urzędowa) oświadczenie musi zawierać wypełniony przez urząd pkt 7

- w przypadku złożenia karty czasowego pobytu należy złożyć także decyzję do tej karty wydaną dla wnioskującego o świadectwo kierowcy przedsiębiorstwa,

g) opłaty za wydanie świadectwa kierowcy

– potwierdzenie opłaty powinno mieć status przetworzony, a tytuł przelewu powinien zawierać prawidłowy NIP firmy składającej wniosek oraz imię i nazwisko kierowcy.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności