GITD - treść główna

INFORMACJA 4/2020

Dot. przeniesienia uprawnień w związku z nabyciem przedsiębiorstwa od osoby fizycznej

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2020 r. weszły nowe przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, dalej: ustawa o zarządzie sukcesyjnym), wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), ustanawiając możliwość złożenia do organu, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosku o przeniesienie uprawnień z tej decyzji na nabywcę przedsiębiorstwa.

Nabywcą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym jest przedsiębiorca, który na podstawie umowy nabył przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w całości, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 tej ustawy, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu, jeżeli nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło bezpośrednio od:

1)  przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG;

2)  przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jego małżonka;

3)  przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej (art. 45b ustawy o zarządzie sukcesyjnym).

Zgodnie z art. 45c ww. ustawy nabywca przedsiębiorstwa może złożyć do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o przeniesienie na niego tej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa.

Główny Inspektor Transportu Drogowego przenosi udzielone zbywcy przedsiębiorstwa uprawnienia na nabywcę przedsiębiorstwa w drodze decyzji przez dokonanie zmiany decyzji związanej z przedsiębiorstwem w zakresie jej adresata, jeżeli:

1)  są spełnione warunki do uzyskania tej decyzji, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2)  nabywca przedsiębiorstwa przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1;

3)  nabywca przedsiębiorstwa oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków;

4)  nabywca przedsiębiorstwa przedłoży pisemną zgodę pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem - w przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób.

W razie niezłożenia wniosku o przeniesienie uprawnień we wskazanym terminie, decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa.

Do licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku złożenia wniosku o przeniesienie uprawnień nie stosuje się przepisów art. 45d ust. 2 i 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, co oznacza, że możliwość wykonywania tej decyzji przysługuje nabywcy od wydania przez GITD decyzji o przeniesieniu uprawnień, a nie od złożenia wniosku. Decyzję w sprawie przeniesienia licencji wspólnotowej albo zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności