GITD - treść główna

INFORMACJA 3/2020

Dot. interpretacji art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie pozycji księgowej „kapitał i rezerwy”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 300, str. 51, dalej: rozporządzenie 1071/2009 lub rozporządzenie) w celu spełnienia wymogu zdolności finansowej, określonej w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. W przypadku podmiotów, które z mocy prawa podlegają obowiązkowi sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku posiadania odpowiedniej zdolności finansowej jest roczne sprawozdanie finansowe.

W celu ustalenia jakie pozycje księgowe mieszczą się w pojęciu „kapitał i rezerwy” art. 7 ust. 1 rozporządzenia odsyła do pozycji określonych Czwartą Dyrektywą Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, Dz.Urz.UE.L 1978 Nr 222, str. 11 („Pozycje księgowe, o których mowa w akapicie pierwszym, odpowiadają pozycjom określonym w czwartej dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek”), zastąpionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 182, str. 19), która powiela wzory bilansu zawarte w uchylonej Czwartej Dyrektywie.

W wersji angielskiej, stanowiącej podstawę do przygotowania pozostałych wersji językowych, w art. 7 ust. 1 rozporządzenia posłużono się sformułowaniem „capital and reserves” w rozumieniu Czwartej Dyrektywy, użytym w obowiązującym wzorze bilansu (odpowiednio część A pasywów bilansu w art. 9 Czwartej Dyrektywy oraz część A pasywów bilansu w załączniku III do dyrektywy 2013/34/UE). Przechodząc na grunt prawa krajowego, obie dyrektywy zostały zaimplementowane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w części A Kapitał fundusz własny pasywów bilansu w załączniku 1 do ustawy.

Sformułowanie „capital and reserves” w rozumieniu zarówno Czwartej Dyrektywy, jak i dyrektywy 2013/34/UE odpowiada polskiemu sformułowaniu „kapitał (fundusz) własny”. Pod tym pojęciem nie mieszczą się rezerwy na zobowiązania, ponieważ ich angielskim odpowiednikiem użytym w dyrektywach jest określenie „provisions” (część B pasywów bilansu). Przy ocenie zdolności finansowej przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust.1 rozporządzenia nr 1071/2009 organ uwzględnia zatem jedynie kapitały własne, czyli część A. Kapitał (fundusz) własny pasywów bilansu.

Powyższy komunikat został opracowany na podstawie opinii Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów z 31.07.2017 r.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności