GITD - treść główna

INFORMACJA 63/2019

Dot. zasad dokumentowania zdolności finansowej za pomocą sprawozdań finansowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 7 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (dalej: rozporządzenie) w celu spełnienia wymogu posiadania odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Według brzmienia art. 7 ust. 2 rozporządzenia w drodze odstępstwa od zasady dokumentowania zdolności finansowej sprawozdaniem finansowym, właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej.

Podmioty zobowiązane na mocy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych, które w danym roku już sporządziły sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy, mają obowiązek dokumentować swoją sytuację za pomocą aktualnego sprawozdania. W przypadku ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym faktu złożenia sprawozdania, organ będzie żądał jego przedłożenia w postępowaniu, w którym przewoźnik wykazuje sytuację finansową, np. w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dodatkowych wypisów lub prowadząc weryfikację na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.).

Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (art. 7d u.t.d.) – jest to zatem możliwość przewidziana ustawą dla podmiotów niesporządzających sprawozdań.

Prosimy o stosowanie się do wskazanych przepisów, celem uniknięcia ewentualnego wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku, co może przedłużyć jego rozpatrzenie.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności