GITD - treść główna

INFORMACJA 56/2019

Dot. oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na wniosek przedsiębiorcy, do którego załączniki stanowią m.in.:

  • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (druk OB);
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 (tzn. warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 oraz w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy) – druk OK;
  • oświadczenie odpowiednio: przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – druk ON.

Zgodnie z art. 7a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia ponosi: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą składająca oświadczenie we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - osoby (fizyczne) będące ich reprezentantami, które podpisują wniosek. Ponieważ wniosek może być podpisany przez pełnomocnika (tak: nadal aktualna uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt: I OPS 11/09), również pełnomocnik może ponosić ewentualną odpowiedzialność karną za złożenie fałszywych oświadczeń we wniosku.

W razie ujawnienia w toku postępowania okoliczności mogących wskazywać na złożenie fałszywego oświadczenia organ ma ustawowy obowiązek, wynikający z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego, niezwłocznie zawiadomić o tym organy ścigania.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności