GITD - treść główna

INFORMACJA 17/2007

dot. zasad poruszania się po terytorium Rumunii

BiuroObsługi Transportu Międzynarodowego na prośbę Wydziału PromocjiHandlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie uprzejmie informuje, żenajczęściej występujące problemy z jakimi spotykają się polscykierowcy samochodów ciężarowych wykonujących przewozydocelowe do Rumunii lub tranzytowe przez Rumunię, na rumuńskichprzejściach granicznych to:

 • prawidłowerozmieszczenie towaru w samochodzie podczas załadunku,
 • waga pojazdu,
 • stan technicznyzawieszenia przed ważeniem.

Kwestionowanieprzez kierowców wyników ważeniasamochodówprzez placówki CNADR jak również wywieranienaciskówna WPHI w Bukareszcie, aby ten "załatwił" sprawę, niemogą być regułą, gdyż uniemożliwiają interwencje w naprawdęważnych i uzasadnionych przypadkach.
Powjechaniu na wagę - tylko w wyjątkowych przypadkach - odbywa sięponowne ważenie, na podstawie reklamacji jaką zgłasza kierowca.Graniczny oddział CNADR, po konsultacji zdyrekcją regionalną,może wyrazić zgodę na ponowne ważenie pojazdu. Kryteria wyrażeniazgody, trudno sprecyzować w uznaniu WPHI ale głównie zależąod realnych możliwości dokonania przemieszczenia towaru przezkierowcę.
Należyjednak pamiętać, że zgoda CNADR nie oznacza jednoczesnej zgody naprzeładunek, ze strony Urzędu Celnego, który:

 • niema żadnego obowiązku ani podstawy do zrywania plomb,
 • zerwanieplomb nakłada na UC obowiązek dokonania kompletnej kontrolipojazdu, a to wiążę się zdodatkowymi kosztami i czasem.

Zaprawidłową wagę ogólną samochodu, jak również zaprawidłowe rozmieszczenie ciężaru naposzczególnych osiach odpowiedzialny jest kierowcasamochodu.Jeśli nie zgadza się on z wynikamiważenia lub innymidecyzjami CNADR (np. w sprawie odmowy wydania zgody napowtórneważenie po uprzednim przeładunku towaru), kierowca możekontynuować podróż przez terytorium Rumunii jedynie pouiszczeniu naliczonej opłaty, a swoich racji ma prawo dochodzićskładając reklamację do kierownika przejścia granicznego wterminie 14 dni od zaistniałego zdarzenia i dalej na drodze sądowej,w ramach obowiązujących procedur międzynarodowych.

Wzwiązku z naciskami ze strony kierowców, wywieranymi na WPHIw Bukareszcie, aby podejmowałainterwencje celem łagodzenia lubodstąpienia od nałożonych przez Krajową Spółkę Autostradi Dróg Krajowych w Rumunii (CNADNR) kar umownych, WPHIwyjaśnia co następuje: niedopuszczalne są próby przekupstwaurzędników rumuńskich i mogą się zakończyć sankcjamikarnymi niedopuszczalne są zachowania odbiegające od ogólnieprzyjętych zasad kultury.

Dopodejmowania interwencji u rumuńskich władz w sprawach"konsularnych" tj.: kradzież, rabunek, wypadek,dotyczących polskich obywateli, upoważniony jest jedynie WydziałKonsularny Ambasady RP w Bukareszcie.

WPHIw Bukareszcie nie jest stroną w rozwiązywaniu sporów międzypolskimi kierowcami aplacówkami CNADR w sprawach ważeniai naliczania opłat.
NiejednokrotnieWPHI była upomniana za mieszanie się w sprawy nie leżące w jejkompetencji.

Przekroczenieterminu tranzytu przez Rumunię. Najczęściej przyczyną jestkolizja drogowa lub awaria pojazdu. Należy pamiętać, aby każdetakie zdarzenie zgłaszać na Policji.

W przypadku awarii inaprawy pojazdu konieczne jest posiadanie rachunku z autoryzowanegoserwisu.Brakumów leasingowych na użytkowane pojazdy.Honorowanesą umowy w języku angielskim lub w tłumaczeniu na język rumuński- w tym wypadku wymagane jest poświadczenie przez Konsulat AmbasadyRumunii w Warszawie lub tłumaczaprzysięgłego.
Ważnymidokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy są paszport lubdowód osobisty plastikowy. Granicy rumuńskiej nie możnaprzekroczyć posługując się starym "zielonym" dowodemosobistym.
Właścicielefirm przewozowych winni pamiętać o możliwości przekazywaniagotówki do rumuńskichurzędów pocztowych przezWestern Union.
Polskiefirmy przewozowe winny być świadome faktu, że możliwość pomocyze strony WPHI w Bukareszcie w sprawach j. w. jest bardzoograniczona, a często niemożliwa.
Należypamiętać również, że policja drogowa i CNADR sąupoważnione do kontroli pojazdów na całym terytoriumRumunii. Przy ogromnych inwestycjach i nakładach, zwłaszcza zestrony Banku Światowego i UE, na modernizację dróg wRumunii, wszelkie nieprawidłowości stanu technicznegopojazdów,w przypadku kontroli ze strony upoważnionych organów, sąkonsekwentnie karane.
Od1 stycznia 2007 r. obowiązują jedynie zezwolenia na kraje trzecie.Zezwolenie kraje trzecie daje prawo do docelowego wywozu lub wwozuładunku z/ do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.
Zezwoleniedostępne w BOTM nie uprawnia do wykonywania przewozówkabotażowych i ponadgabarytowych.
Pomocne w poszukiwaniureguł obowiązujących w Rumunii mogą być strony:

 • MinisterulTransporturilor, Constructiilor si Turismului

(MinisterstwoTransportów, Budownictwa i Turystyki)
BdulDinicu Golescu nr. 38, Bucuresti - 1

 • DirectiaGenerala Infrastructura si Transport Rutier

(GłównaDyrekcja Infrastruktury i Transportu Drogowego).
Dyr.Gen. Sorin Sarbu
Tel.+40-21-31961 04, 319 95 74 (wew. 445)
Fax:313 99 54
e-mail:relpubmtrowww.mt.ro

 • CompaniaNationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.–CNADNR

(KrajowaSpółkaAutostrad i Dróg Krajowych w Rumunii)
BdulDinicu Golescu nr 38, Bucuresti – 1
Dyr.Gen. Tiron Dorina (e-mail: dirgen@andnet.ro)
Tel.+40-21-31866 00; fax: 312 09 84
e-mail:and@andnet.ro
www.andnet.ro

 • AutoritateaNationala a Vamilor

(RumunskiUrzad Cel)
StradaMatei Millo, nr. 13, sector 1, Bucuresti
Tel.:(+40 21)315.58.58; 315.58.59
Mob.(+40)723.565.101; 723.565.102;723.565.103
Fax: (+40 21) 313.82.51e-mail:office@customs.ro
www.customs.ro

 • AsociatiaRomana pentru Transporturi Rutiere Internationale

(RumuńskiZwiązek Przewoźników Międzynarodowych)
Str.AlexandruConstantinescu 12, 71326 Bucuresti
Tel.:+40-21-22441 37; fax: - 224 35 99
e-mail:office@artri.ro3 web site:www.artri.ro

 • UniuneaNationala a Transportatorilor Rutieri Romani

(ZrzeszenieRumuńskich Przewoźników Drogowych)
Str.Ienachita Vacarescu 60, 040157 Bucuresti – 4
Tel.+40-21-33677 88; fax: 444 09 41
Website: www.untrr.ro

orazInformacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności