GITD - treść główna

INFORMACJA 64/2006

dot. uiszczania opłaty skarbowej od 1 stycznia 2007 r.

URZĄD MIASTA WARSZAWA WOLA – NR KONTA 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, iż od dnia 1 stycznia 2007r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Zgodnie z art. 3 ustawy- opłacie skarbowej nie będą podlegały wszystkie, wydawane przez BOTM dokumenty tj: licencje, zezwolenia, świadectwa kierowcy, zezwolenia zagraniczne, formularze jazdy, certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne, gdyż podlegają one opłatom o charakterze publicznoprawnym na podstawie odrębnych przepisów.


Opłacie skarbowej podlega natomiast złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłacie tej podlega również pełnomocnictwo zawarte w innym dokumencie. Opłata ta wynosi 17 zł i jest należna od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). W jednym dokumencie mogą być upoważnione trzy osoby – wówczas opłata skarbowa wynosi 51 zł.

Zwolnienie od ponoszenia opłaty skarbowej występuje, gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
1) poświadczony jest notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniający do odbioru dokumentów;
2) w sprawach:
a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach
o wykroczenia,
b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych;
3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

„Art. 7 pkt 1-5 ustawy
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane
z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek
o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;"

Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego:
* tylko do dnia 31.XII.2008r. opłata może być wnoszona również w znakach opłaty skarbowej. Po tym dniu już tylko poprzez wpłaty gotówkowe;
* pobór opłaty skarbowej za czynności administracji publicznej lub podmiotu wykonującego zadania z zakresu administracji publicznej (w tym opłaty od pełnomocnictw), będzie następował poprzez wpłaty gotówkowe w kasie Urzędu Miasta st. Warszawy Wydział Budżetowo-Księgowy Dzielnica Wola, Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu – Bank Handlowy S.A. w Warszawie, numer konta 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045;
* moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiązać się będzie z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo chwilą złożenia dokumentu pełnomocnictwa;
* podmioty wykonujące czynności obciążone opłatą skarbową mają dokonywać stosownych adnotacji o uiszczeniu opłaty skarbowej;
* zrezygnowano z opłat od podań i załączników od podań.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności