GITD - treść główna

INFORMACJA 40/2006

dot. dodatkowe zezwolenia rosyjskie ogólne

Biuro Obs?ugi Transportu Mi?dzynarodowego uprzejmie informuje, ?e na podstawie zasad ustalonych przez Komisj? Spo?eczn? do spraw podzia?u zezwole? zagranicznych pomi?dzy przewo?nikami drogowymi na posiedzeniu w dniu 21. 09. 2006 r., b?d? wydawane dodatkowe zezwolenia rosyjskie ogólne :

Dla przewo?ników niezrzeszonych zezwolenia Rosja ogólne ponad limit, b?d? dystrybuowane wed?ug nast?puj?cych zasad:
1) pobór zezwole? jest mo?liwy w przypadku wykorzystania co najmniej 9/12 limitu oraz 100% zezwole? Rosja ogólne dodatkowe, bior?c pod uwag? zezwolenia wykorzystane i zdane,
2) przedsi?biorca posiadaj?cy do 3 pojazdów pobiera 1 szt. zezwolenia i na ka?de nast?pne 5 pojazdów dodatkowo 1 szt. zezwolenia,
3) otrzymanie kolejnych zezwole? b?dzie mo?liwe w momencie wykorzystania i zdania pobranych zezwole? i w ilo?ci nie wi?kszej ni? liczba zdanych, na zasadach jak wy?ej,
do czasu wyczerpania liczby zezwole?, przeznaczonej dla przewo?ników niezrzeszonych.

Stowarzyszeniom uprawnionym do dystrybucji zezwole?, zosta?y przyznane zezwolenia Rosja ogólne w ilo?ci proporcjonalnej do limitu zezwole? z roku 2006, z uwzgl?dnieniem minimalnej ilo?ci gwarantowanej (20 szt.).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności