GITD - treść główna

INFORMACJA 39/2006

dot. Zezwolenia Ukraina ogólne

W dniach 14 – 15 wrze?nia br. odby?o si? w Bia?owie?y posiedzenie polsko – ukrai?skiej Komisji Wspólnej ds. mi?dzynarodowych przewozów drogowych.
Podczas tego spotkania strona polska zg?osi?a propozycj? liberalizacji przewozów drogowych rzeczy z Ukrain?.
Strona ukrai?ska wyrazi?a zainteresowanie powy?sz? propozycj?, opowiadaj?c si? jednak za wprowadzeniem takiego rozwi?zania najwcze?niej w 2008 roku. Podstaw? do przyj?cia decyzji w tej sprawie by?yby wyniki przewozów pomi?dzy obu krajami w roku przysz?ym.
Ostatecznie obie strony uzgodni?y, ?e sprawa liberalizacji omawiana b?dzie podczas nast?pnych spotka?, podczas których wyja?niane b?d? wszelkie rozbie?no?ci, jakie wyst?puj? jeszcze pomi?dzy obu stronami.
Na rok bie??cy obie strony dodatkowo wymieni? po 15.000 zezwole?. Tym samym kontyngent zezwole? dla polskich przewo?ników wzro?nie do poziomu 105.000 sztuk. Uzgodniono ponadto, ?e ewentualne wnioski o zezwolenia dodatkowe rozpatrywane b?d? przez ka?d? ze stron z ?yczliwo?ci?.
Na 2007 rok ustalono podzia? zezwole? na: zezwolenia nieekologiczne oraz na zezwolenia ekologiczne dla pojazdów spe?niaj?cych norm? minimum Euro-1. Kontyngent zezwole? nieekologicznych b?dzie ograniczony do liczby, która ustalona zostanie do po?owy listopada br. Zezwolenia ekologiczne nie b?d? podlega?y limitowaniu i przekazywane b?d?
w ilo?ci odpowiadaj?cej zapotrzebowaniu drugiej strony.
Obie strony ustali?y, ?e wymagania w zakresie normy Euro-1 spe?niaj? pojazdy:
- zarejestrowane po raz pierwszy po 10 stycznia 1993 roku,
- zarejestrowane przed powy?sz? dat?, a posiadaj?ce wydany przez producenta certyfikat potwierdzaj?cy spe?nianie normy Euro-1.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności