GITD - treść główna

INFORMACJA 26/2006

dot. Tachografów cyfrowych

W związku z nowymi ustaleniami w sprawie tachografów cyfrowych publikujemy nową treść komunikatu w przedmiotowym zakresie.Tachograf cyfrowy

* Tymczasowe dopuszczenie do wykonywania przewozów na terenie Polski pojazdami z nieskalibrowanymi tachografami cyfrowymi

Ministerstwo Transportu, działając w porozumieniu ze służbami kontrolnymi, informuje że:
* ze względu na fakt, iż w Polsce nie działają jeszcze zatwierdzone warsztaty mogące dokonać kalibracji tachografu cyfrowego (TC),
* biorąc pod uwagę liczne prośby ze strony środowiska przewoźników, producentów i importerów pojazdów,
dopuszczone zostaje na obszarze naszego kraju wykonywanie KRAJOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH, pojazdami wyposażonymi w nieskalibrowany TC. Przewozy takie mogą być wykonywane WYŁĄCZNIE W OKRESIE DO DNIA
15 LIPCA 2006 r, pod następującymi warunkami:
* TC w pojeździe został prawidłowo zainstalowany i aktywowany,
w rozumieniu przepisów Załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) 1360/2002,
* kierowca używa ważnej KARTY KIEROWCY,
* przedsiębiorca transportu drogowego/przewoźnik posiada KARTĘ PRZEDSIĘBIORSTWA za pomocą której może zamykać dostęp do danych zapisanych w TC oraz kopiować dane z TC i karty kierowcy,
* w pojeździe jest odpowiednia ilość papieru do drukarki, typu odpowiadającego typowi zainstalowanego tachografu cyfrowego,
* przewóz pojazdem z nieskalibrowanym TC wykonywany jest tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Zaleca się, aby kierowca prowadzący pojazd z tachografem cyfrowym:
* posiadał umiejętności (np. nabyte w drodze przeszkolenia) prawidłowego obsługiwania TC, w tym jego drukarki, czytania i rozumienia symboli określających poszczególne czynności wykonywane w czasie prowadzenia pojazdu lub jego postoju, rozumienia i właściwego interpretowania sygnalizacji wizualnej na wyświetlaczu TC, jego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,
* znał i stosował odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące warunków wykonywania przewozów/przejazdów pojazdem wyposażonym w TC i norm czasu prowadzenia oraz odpoczynku, rodzajów naruszeń przepisów w tym zakresie i sankcji przewidzianych za te naruszenia.

W okresie do 15 lipca 2006 r. służby kontrolne nie będą nakładać kar na kierowców wykonujących przewozy pojazdami z nieskalibrowanym TC.
Kierowcy i/lub przedsiębiorcy transportu drogowego – stosownie do obowiązujących przepisów – ponosić będą wszelkie konsekwencje prawne, administracyjne
i finansowe wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw i obowiązkowego wypoczynku, określonych rozporządzeniem Rady (EWG) 3820/85 i przepisami prawa polskiego oraz w związku z brakiem karty kierowcy i dostatecznej ilości papieru do drukarki tachografu cyfrowego.

Od dnia 16 lipca 2006 r. we wszystkich sytuacjach prowadzenia pojazdu z nieskalibrowanym tachografem służby kontrolne zastosują sankcje przewidziane przepisami prawa.

Przypadki niestosowania się do powyższego ustalenia krajowych służb kontrolnych, upoważnionych przepisami prawa do wykonywania kontroli w transporcie drogowym, można zgłaszać pod adresem: info.td@mtib.gov.pl lub numerem faxu w MT: (+48 22) 630 12 72.
Uwaga: takie powiadomienie nie będzie równoznaczne ze złożeniem odwołania od niesłusznej – zdaniem kierowcy – decyzji funkcjonariusza kontroli. Odwołania należy składać w trybie i zgodnie z procedurami przewidzianymi prawem.
*
Ministerstwo Transportu informuje, że na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), tj. www.tachograf.pwpw.pl została zamieszczona instrukcja wypełniania wniosku o KARTĘ KIEROWCY oraz przykładowo wypełniony wzór wniosku.
Ze względu na bardzo dużą liczbę błędów popełnianych przy wypełnianiu wniosków i konieczność ich poprawiania, wydłuża się okres oczekiwania na zakończenie procedury sprawdzania przez PWPW wniosku o pierwsze wydanie karty do tachografu cyfrowego. Normalna procedura obsługi wniosku i personalizacji karty trwa maksymalnie 26 dni roboczych.

Ministerstwo Transportu przypomina, że wniosek o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ składa przedsiębiorca prowadzący warsztat i zatrudniający technika warsztatu (posiadającego uprawnienia do sprawdzenia tachografów cyfrowych). Ponieważ nie ma jeszcze w Polsce zatwierdzonych warsztatów dla tachografów cyfrowych, brak jest podstaw prawnych do składania do PWPW wniosków o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ.

*
Informacja Ministerstwa Transportu oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
w sprawie wysokości opłat za karty do tachografu cyfrowego

1) Niniejszym informujemy, iż MT oraz PWPW ustaliły następujące wysokości opłat za karty do tachografów cyfrowych:

Karta kierowcy 150 zł + 22% VAT = 183,00 zł
Karta przedsiębiorstwa 250 zł + 22% VAT = 305,00 zł
Karta warsztatowa 250 zł + 22% VAT = 305,00 zł
Karta kontrolna 210 zł + 22% VAT = 256,20 zł


2) Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

z dopiskiem: opłata za kartę (wymienić jaką) ….. i podać swój nr NIP

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.

3) Ustalono, iż wyżej wymienione ceny obowiązują od dnia 25 kwietnia 2006 r. do końca 2008 roku.

4) PWPW S.A. przyjmuje wnioski o wydanie kart przesłane pocztą pod następującym adresem:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem „STC"

Więcej informacji na stronach internetowych: www.tachograf.pwpw.pl
*
Dnia 11 kwietnia 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało nowe rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Rozporządzenie wejdzie w życie po roku od opublikowania, tj. 11 kwietnia 2007 r., za wyjątkiem: art. 10 ust. 5, art. 26 ust. 3 i 4, art. 27, które wchodzą w życie od dnia 1 maja 2006 r. Uwaga: do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, tzn. do 10 kwietnia 2007 r., nadal obowiązuje rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Szczegółowe informacje nt. wchodzących w życie artykułów zamieszczamy poniżej w punkcie „Przepisy prawne".

*
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) w Warszawie, wykonująca - na podstawie ustawy z 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych – obowiązki podmiotu wydającego w Polsce karty do tachografów cyfrowych, posiada już swoją stronę internetową: www. tachograf.pwpw.pl Na stronie tej są do pobrania wnioski o wydanie kart oraz szereg ważnych i użytecznych informacji o kartach do tachografu cyfrowego.

*
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), która jest ustawowo zobowiązana do stworzenia systemu wydawania kart do tachografu cyfrowego, zakończyła 3-stopniowy cykl testów w ramach sieci TACHOnet. Komisja Europejska w dniu 24.03.2006 r. potwierdziła, że testy zakończyły się sukcesem. PWPW może rozpocząć - przy wykorzystaniu TACHOnetu - sprawdzanie prawdziwości danych podanych przez kierowcę we WNIOSKU o wydanie karty (chodzi szczególnie o potwierdzanie czy kierowca nie otrzymał KARTY KIEROWCY w innym Państwie Członkowskim lub czy nie złożył wniosku o kartę również poza naszym krajem).

*
W dniu 23 marca 2006 r. w Europejskim Głównym Centrum Certyfikacji (European Root Certification Authority) Komisji Europejskiej w m. Ispra we Włoszech odbyła sie sesja wytwarzania certyfikatów bezpieczeństwa dla polskich kluczy kryptograficznych do kart i czujnika ruchu, wygenerowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. (PWPW). Certyfikaty są już w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Minister TiB przekaże je Zarządowi PWPW w dniu 27 marca br. PWPW będzie mogła kontynuować wykonywanie zadań nałożonych na nią art. 19 ustawy z 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. Zaplanowane przez PWPW wydawanie kart w drugiej połowie kwietnia 2006 r. jest w pełni realne.

*
Z dniem 22 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17.03.2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 46, poz. 334). Tekst rozporządzenia jest zamieszczony na stronie internetowej – poniżej. WNIOSKI o wydanie karty przyjmuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), która zajmuje się systemem wydawania kart do tachografu cyfrowego zgodnie z art. 19 ustawy z 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494) - adres: www.tachograf.pwpw.pl.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności