GITD - treść główna

INFORMACJA 15/2006

dot. Zmieniająca zasady ustalania podstawy do naliczania limitów zezwoleń na rok 2006

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego wydaje zezwolenia zagraniczne przedsiębiorcom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie zarządzenia nr 13 Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (Dz. Urz. MI r. 2004 nr.09 poz.37 z późn zm.)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Informacja określa:

 1. Warunki wydawania i zwrotu zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2006 roku.
 2. Wydawanie zezwoleń zagranicznych w trybie naliczania dodatkowych limitów.
 3. Zasady przenoszenia należnego limitu zezwoleń jednorazowych.


§ 2


 1. Transport drogowy rzeczy pojazdami zarejestrowanymi w RP odbywa się bez obowiązku posiadania zezwoleń zagranicznych w relacjach:
  • dwustronnych między Polską a poszczególnymi krajami UE,
  • w tranzycie przez terytoria 25 krajów UE,
  • między krajami UE1
 2. Wykonywanie przewozów pomiędzy dwiema miejscowościami na terytorium obcego państwa (przewóz kabotażowy) jest zabronione. Zakaz dotyczy krajów UE i krajów spoza UE.
 3. Dokumentem uprawniającym do wykonywania przewozów jest wypis z licencji wspólnotowej z zastrzeżeniem § 4.1


§ 3


 1. Wydawanie zezwoleń zagranicznych upoważniających do wykonywania przewozów odbywa się w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego, zwanym dalej BOTM, a dla członków zrzeszonych w organizacjach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych /Dz. U.r. 2002 Nr 68 poz. 627/, w siedzibach organizacji na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy BOTM a tymi organizacjami.
 2. Szczegółowe warunki przekazywania zezwoleń organizacjom upoważnionym przez Ministra Transportu i Budownictwa do ich dystrybucji określone zostaną odrębnie przez Dyrektora BOTM w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Dróg i Transportu Drogowego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej Informacji.
 3. Wykaz organizacji uprawnionych do wydawania zezwoleń zamieszczony w w/w rozporządzeniu znajduje się także w BOTM oraz na stronie www.botm.gov.pl


Rozdział II


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCHNA ZAROBKOWY I NIEZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY


§ 4

 1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada:
  1. ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  2. wypisy z licencji lub zaświadczenia 2 odpowiadające ilości pojazdów zgłoszonych do BOTM, do których ma prawo dysponowania na dzień poboru zezwoleń (pojazdów uprawnionych).
 2. Zezwolenia limitowane odbierane będą przez przedsiębiorców w terminach odpowiednio do dnia 30 czerwca oraz 30 listopada 2006 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń z zastrzeżeniem § 4.4
 3. Limit zezwoleń ustalony dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć 25% kontyngentu rocznego ustalonego w drodze międzynarodowych porozumień dwustronnych.
 4. Przedsiębiorca może zawiesić odbieranie ustalonych limitów zezwoleń jednorazowych, bez utraty prawa do naliczania limitu zezwoleń. Zezwolenia te będą uznane jako zwrócone prawidłowo, a limit zostanie ustalony na zasadach ogólnych w roku następnym jeżeli przedsiębiorca zawiadomi o zawieszeniu limitów BOTM lub organizację do dnia ustalonego w § 4.2


§ 5Zezwolenia pobrane zgodnie z Informacją BOTM

92/2005

powodują zmniejszenie naliczenia limitów. Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń podlegających reglamentacji ustalone zostały w oparciu o wysokość kontyngentu zezwoleń 2006, uzgodnionego na podstawie umów dwustronnych :

 1. Limit zezwoleń „Rosja kraje 3" dla poszczególnych przedsiębiorców ustala sięw wysokości odpowiadającej 80% zezwoleń „Rosja kraje 3" z kontyngentu 2005, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 28 lutego 2006 roku pobranych w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów (na podania)3
 2. Limit zezwoleń Rosja ogólne4 dla poszczególnych przedsiębiorców ustala się w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń „Rosja bez krajów trzecich" z kontyngentu 2005, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 28 lutego 2006 roku pobranych w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów
 3. Limit zezwoleń Białoruś ogólne5 dla poszczególnych przedsiębiorców ustala się w wysokości odpowiadającej 110 % zezwoleń pobranych od dnia 17 lutego 2005 prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 28 lutego 2006 roku z kontyngentu 2005, pobranych w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów
 4. Limity zezwoleń Rumunia ogólne oraz Serbia i Czarnogóra loco i tranzyt dla poszczególnych przedsiębiorców ustalone zostały w wysokości odpowiadającej 60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 28 lutego 2006 roku pobranych w ramach limitu i w trybie naliczania dodatkowych limitów z kontyngentu 2005


§ 6


 1. Zezwolenia : Armenia, Azerbejdżan, Białoruś kraje trzecie, Bułgaria tranzyt UE, Czechy kraje trzecie, Finlandia kraje trzecie, Kazachstan kraje trzecie, Kirgistan kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, Rumunia kraje trzecie, Rumunia tranzyt UE, Norwegia kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie, Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie, Węgry kraje trzecie, wydawane będą w wysokości 90 % zezwoleń z kontyngentu 2005, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 28 lutego 2006 roku
 2. Zezwolenia: Bośnia i Hercegowina kraje trzecie, Bułgaria kraje trzecie, Chorwacja kraje trzecie, Gruzja ogólne, Uzbekistan, wydawane będą w wysokości 50 % zezwoleń z kontyngentu 2005, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 28 lutego 2006 roku


§ 7


 1. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, wymienionych w § 5-6, nie może przekroczyć dwóch szt. na każdy uprawniony pojazd opisany w § 4.1 z zastrzeżeniem § 8 i 9
 2. Pobór kolejnych zezwoleń może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1.
 3. Zezwolenia pobrane z roku 2005 i nie rozliczone, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2006 w podwójnej ilości niezwróconych zezwoleń.


§ 8


 1. Zezwolenia zagraniczne: Chorwacja ogólne, Litwa kraje trzecie, Łotwa kraje trzecie, Słowacja kraje trzecie, wydawane będą:
  1. dla przedsiębiorców posiadających do czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru – w liczbie jedna szt. na każdy z tych pojazdów,
  2. dla przedsiębiorców posiadających powyżej czterech pojazdów uprawnionych do ich poboru – w liczbie cztery szt. na pierwsze cztery pojazdy i po jednej szt. na każdy kolejny czwarty taki pojazd.
 2. Zezwolenia pobrane w roku 2005 i nie rozliczone, uniemożliwiają pobór odpowiednich zezwoleń z roku 2006 w podwójnej ilości niezwróconych zezwoleń.


§ 9


Zezwolenia, poza zezwoleniami wymienionymi w § 4 –7 wydawane będą w liczbie trzy szt. na każdy pojazd uprawniony opisany w § 4.1


§ 10


 1. Dla przedsiębiorców nie posiadających limitów zezwoleń tworzy się pulę zezwoleń 6, przeznaczoną do wydania w trybie naliczania dodatkowych limitów, według ustalonych i podanych do wiadomości przedsiębiorców kryteriów tj. m. in.:
  1. kontyngent zezwoleń
  2. liczba pojazdów zgłoszona do BOTM przez wszystkich przedsiębiorców
  3. wydane zezwolenia CEMT/EKMT
  4. zwroty zezwoleń
  5. limity zezwoleń
 2. Wnioski o naliczenie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w BOTM do wskazanego dnia (decyduje data wpływu do BOTM). Wzór wniosku stanowi zał. Nr.1
 3. Lista złożonych wniosków aktualizowana będzie na bieżąco, na stronie: www.botm.gov.pl/dodatkowelimity-lista Wnioski, złożone w późniejszym terminie rozpatrywane będą w miesiącu następnym.
 4. Lista przyznanych dodatkowych limitów, publikowana będzie na stronie: www.botm.gov.pl/dodatkowelimity-wynik
 5. Procedura ustalona w § 10.2 - 4 nie dotyczy przedsiębiorców członków organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.
 6. Organizacje uprawnione do wydawania zezwoleń naliczają dodatkowe limity według kryteriów ustalonych przez organizację i podanych do wiadomości członków organizacji.
 7. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorców w sprawie przyznania zezwoleń dla realizacji przewozów, udokumentowanych wieloletnią obecnością na danym rynku zleceniami oraz umowami przewozowymi, Dyrektor BOTM może wprowadzić odstępstwa od zasad opisanych w § 7 - 10 jeżeli pozwala na to kontyngent zezwoleń.
 8. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorców w sprawie dokonania zamiany zezwoleń spowodowany zmianą na rynku przewozów, która zostanie udokumentowana zleceniami i umowami, Dyrektor BOTM może wprowadzić odstępstwa od powyższych zasad jeżeli pozwalają na to kontyngenty zezwoleń.


Rozdział III


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCHNA ZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB


§ 11


 1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz osób jeśli posiada:
  1. ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  2. wypisy z licencji lub zaświadczenia odpowiadające ilości pojazdów zgłoszonych do BOTM, do których ma prawo dysponowania na dzień poboru zezwoleń (pojazdów uprawnionych).
 2. Zezwolenia jednorazowe na wjazd autobusu pustego do Białorusi, Rosji, Ukrainy wydawane będą wyłącznie przedsiębiorcom po wydaniu zezwolenia na przejazd polskim odcinkiem drogi.
 3. Zezwolenia zagraniczne na przewozy osób będą wydawane wyłącznie przedsiębiorcom po wydaniu zezwolenia na przejazd polskim odcinkiem drogi.
 4. Pobór kolejnych zezwoleń zagranicznych może następować w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasad z § 11.2 i 11.3


Rozdział IV


ZWROT WYKORZYSTANYCH ZEZWOLEŃ§ 12


 1. Obowiązkowemu rozliczeniu w BOTM podlegają wszystkie wydane zezwolenia jednorazowe na przewóz rzeczy
 2. Niezwrócone zezwolenia z kontyngentu 2005, uniemożliwiają pobór zezwoleń jednorazowych na rok 2006 o podwójną ilość niezwróconych zezwoleń z dniem rozpoczęcia wydawania odpowiednich zezwoleń z kontyngentu 2006.
 3. Po dniu 28 lutego 2006 roku zwroty zezwoleń z roku 2005 nie będą przyjmowane.
 4. Nie zwrócenie do BOTM wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych z roku 2005 może uniemożliwić dodatkowy przydział zezwoleń w trybie dodatkowych limitów.
 5. Zwrócenie nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych, może uniemożliwić dodatkowy przydział zezwoleń w trybie dodatkowych limitów.
 6. Zwrócenie do BOTM nieprawidłowo lub/i nie wykorzystanych zezwoleń, uniemożliwia pobór odpowiednich zezwoleń, w liczbie odpowiadającej dwukrotnej liczbie zezwoleń nie zwróconych.


Rozdział V


Przenoszenie należnego limitu zezwoleń jednorazowych


§ 13


 1. Przedsiębiorca (przenoszący) może przenieść przysługujący mu limit zezwoleń lub jego część na rzecz innego przedsiębiorcy (przejmującego) w celu zwiększenia limitu przedsiębiorcy przejmującego. Przejmujący nie może dokonać przeniesienia całości lub części utworzonego w ten sposób limitu.
 2. Wniosek o przeniesienie zezwoleń w ramach przysługującego limitu, może złożyć przedsiębiorca osobiście lub przez osoby uprawnione do jego reprezentowania, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego.
 3. Podpis osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę przenoszącego oraz podpis osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę przejmującego zezwolenia, złożone zgodnie z § 13.2 muszą być złożone w obecności pracownika BOTM lub przed notariuszem.
 4. Po przeniesieniu przez przedsiębiorcę przenoszącego przysługującego mu limitu, zezwolenia muszą być wykorzystane przez przedsiębiorcę przejmującego zezwolenia i zostaną zaliczone do limitu przejmującego.
 5. Przedsiębiorca nie może przenieść zezwoleń udzielonych w trybie naliczania dodatkowych limitów na rzecz innych przedsiębiorców.
 6. Przedsiębiorcy przenoszącemu nie przysługuje tryb naliczania dodatkowych limitów w zakresie przeniesionego rodzaju zezwoleń.
 7. Wzór wniosku o przeniesienie przysługującego przedsiębiorcy limitu zezwoleń jednorazowych stanowi załącznik nr 2 do Informacji.


§ 14


W przypadku ujawnienia odstępowania innym przedsiębiorcom zezwoleń bez pisemnego zawiadomienia BOTM przed użyciem zezwolenia, zmniejsza się przysługującą pulę zezwoleń na dany kraj obydwu przewoźnikom (odstępującemu i biorącemu zezwolenie) o dwukrotną liczbę odstąpionych zezwoleń.§ 15


 1. W przypadku zmian uwarunkowań zewnętrznych, obecnie niemożliwych do przewidzenia, takich jak np.:
  • sytuacja kryzysowa na rynku transportowym,
  • niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanychdo poszczególnych krajów,
  • zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych,powyższe zasady wydawania zezwoleń mogą ulec zmianie w trakcie 2006 roku.
 2. Decyzje o zakresie powyższych zmian będą podejmowane przez Dyrektora Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w porozumieniu z Dyrektorem BOTM.
Opracowano:


Biuro Obsługi

Transportu MiędzynarodowegoKomisja ds. współpracy z BOTM.Akceptowano:


Departament

Dróg i Transportu DrogowegoInformacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności