GITD - treść główna

INFORMACJA 21/2005

dot. kontrola wykorzystania zezwoleń CEMT

Służby kontrolne każdego kraju członkowskiego EKMT są uprawnione do kontroli zezwolenia EKMT, karnetu i certyfikatów.
Służby kontrolne każdego kraju członkowskiego EKMT są uprawnione do zatrzymania zezwolenia, w przypadku nieprawidłowego wykorzystania.

Cofnięcie zezwolenia

BOTM może unieważnić zezwolenie i zażądać zwrotu zezwolenia w przypadku:
* podejrzenia o fałszerstwo zezwolenia lub certyfikatów lub innych dokumentów obowiązujących podczas wykonywania przewozu.
Z zezwoleń EKMT mogą korzystać pojazdy posiadające odpowiednie ważne certyfikaty.
W roku 2005 dla pojazdów polskich jest to min. EURO 3 i certyfikat bezpieczeństwa „S". Podczas wykonywania przewozu warunek posiadania ważnego certyfikatu bezpieczeństwa obowiązuje także naczepę/przyczepę.
* nieprawidłowego wykorzystywania np. użytkowania zezwolenia, które jest nieważne w jednym z krajów będących na trasie przewozu. Zezwoleń nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT.
Ważność zezwolenia może być ograniczona terytorialnie. O wyłączeniu danego kraju (mimo członkostwa w EKMT) informuje czerwona pieczęć z symbolem kraju. Zezwolenie EKMT wykorzystywane do przewozu musi być ważne na całej trasie przewozu tj. w kraju załadunku, kraju wyładunku i krajach tranzytowanych.
* wykorzystywania jedynie do przewozów bilateralnych np. bez realizacji przewozów trójstronnych,
* Wykonywanie przewozów kabotażowych.
(Zezwolenie EKMT nie uprawnia do przewozów kabotażowych – tj. wewnątrz poszczególnych krajów. Przewóz kabotażowy występuje jeżeli miejsce załadunku i miejsce wyładunku towaru znajduje się na terytorium tego samego kraju i nie jest to kraj rejestracji pojazdu.
Rozwożenie wwiezionego ładunku (wyładunek wwiezionego towaru w wielu miejscach bez operacji załadunku tego towaru na terenie danego kraju) oraz zbieranie ładunku w celu wywiezienia (załadunek towaru w wielu miejscach bez operacji wyładunku tego towaru na terenie dane kraju) nie jest kabotażem.)

* niewystarczającego ich wykorzystywania,
* przekroczenia dopuszczalnego maksymalnie sześciotygodniowego okresu wykonywania przewozów drogowych wewnątrz EKMT (bez powrotu do Polski), na podstawie jednego zezwolenia,
* stwierdzonego nie wypełniania lub nieprawidłowego wypełnia karnetu tj. zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z wypełnionym prawidłowo karnetem i powinno, od miejsca załadunku do miejsca wyładunku, znajdować się w pojeździe.


Wypełnianie kart karnetu:
Karta karnetu powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie oraz zgodnie
z instrukcją (WAŻNE UWAGI) umieszczoną na wewnętrznej stronie okładki karnetu.
* nie oddawania lub nieterminowego składania białych karty z karnetu EKMT, które użytkujący zezwolenie ma obowiązek przekazywać do BOTM co miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
* Korzystania z zezwolenia w trakcie wykonywania przewozu każdorazowo przez więcej niż jeden pojazd
Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, któremu zostało przyznane jednakże każdorazowo z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd.

W przypadku cofnięcia zezwolenia EKMT, BOTM zawiadomi służby kontrolne o unieważnieniu zezwolenia i zażądaniu zwrotu co uniemożliwi korzystanie z zezwolenia.W załączeniu treść pisma jakie zostało wysłane do wszystkich posiadaczy zezwoleń EKMT.


Warszawa 06.04.2005
GCZ/ZZ/ /2005


Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że znajdujecie się Państwo w elitarnym gronie użytkowników zezwoleń EKMT*) uprzejmie przypominamy, że posiadanie zezwolenia EKMT to nie tylko przywilej bezstresowych, nielimitowanych przewozów między krajami zrzeszonymi w EKMT, lecz także przyjęte razem z zezwoleniem obowiązki tj.:
- przestrzeganie zasad i warunków wykonywania przewozów oraz
- terminowe i pełne składanie raportów z wykonanych przewozów.
Uprzejmie informujemy, że regulamin EKMT przewiduje możliwość cofnięcia zezwolenia
w przypadku m.in. powtarzających się naruszeń.
Takim naruszeniem jest:
1. wykorzystywanie zezwoleń EKMT jedynie do przewozów bilateralnych,
2. nie korzystanie z zezwolenia,
3. przekraczanie sześciotygodniowego okresu korzystania z zezwolenia poza krajem rejestracji pojazdu,
4. brak zezwolenia na jednym lub kilku fragmentach trasy przewozu,
5. brak sprawozdań (kopii kart z karnetu EKMT) lub ich nieterminowe składanie.
Ponadto wyjaśniamy, że na podstawie przekazywanych kopii kart, BOTM sporządza dwumiesięczne sprawozdania, które są dla Konferencji źródłem informacji o efektywności wykorzystania zezwoleń EKMT i zaangażowaniu polskich przewoźników w przewozy wielostronne. Informacje te mają znaczący wpływ na ilość zezwoleń, którą polscy przewoźnicy otrzymają w roku następnym.
W związku z tym BOTM uprzejmie przypomina, że termin zdawania kart za każdy miesiąc upływa 20 dnia następnego miesiąca i informuje, że przedsiębiorcom, którzy nie uzupełnią braków do 20 kwietnia zezwolenie może zostać cofnięte (unieważnione). O cofnięciu zezwolenia zostaną poinformowane drogą oficjalną służby kontrolne wszystkich krajów członkowskich.
Przedsiębiorcy, którym zezwolenie zostanie cofnięte mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części opłaty pod warunkiem zwrotu oryginału zezwolenia i karnetu.
Z tytułu cofnięcia zezwolenia EKMT przewiduje się przywracanie limitów zezwoleń ogólnych rumuńskich bądź Rosja – kraje trzecie w wysokości nie większej niż 50% potrąconych zezwoleń.
Przedsiębiorcy, którzy z przyczyn obiektywnych nie wykorzystują posiadanych zezwoleń EKMT proszeni są o zgłoszenie tego faktu do BOTM do 15 kwietnia br.
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informowało o powyższych zasadach
w Informacji BOTM nr 8/2005 z dnia 21 stycznia 2005r.


Z poważaniem,
*) EKMT (CEMT) – Europejska Konferencja Ministrów Transportu

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności