GITD - treść główna

INFORMACJA 52/2003

dot. dotacji na uzyskanie certyfikatu

Zgodnie z informacją otrzymaną od PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna realizację programu "Dotacja na uzyskanie certyfikatu" umożliwiającego małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowanie ze środków budżetu państwa, uzyskanie certyfikatów systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem.

Źródła finansowania: budżet państwa

Budżet programu: budżet funduszu dotacji wynosi 5,2 mln PLN z budżetu państwa

Kwota dotacji:
Maksymalna kwota dotacji wynosi 50% wartości netto ( bez VAT ) poniesionych kosztów i nie może być wyższa niż:

- 10.000,00 PLN w przypadku certyfikacji jednego systemu zarządzania, oraz
-15.000,00 PLN w przypadku jednoczesnej certyfikacji więcej niż jednego systemu zarządzania
Dotacja wypłacana jest jednorazowo na konto przedsiębiorcy na podstawie wniosku o wypłatę, złożonego po zakończeniu procesu certyfikacji przez wnioskodawcę i sfinansowaniu całości kosztów związanych z procesem certyfikacji oraz przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej wywiązanie się z warunków umowy zawartej z PARP. Przedsiębiorca może ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości połowy kwoty dofinansowania, w momencie otrzymania faktury za audyt certyfikacyjny, przysyłając do PARP wypełniony wniosek o wypłatę zaliczki wraz z określonymi w umowie dokumentami.

Rodzaj działań:
W ramach programu Dotacja na uzyskanie certyfikatu udzielane są dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw na współfinansowanie kwalifikowanych kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów systemów zarządzania określonych w normach ( np. ISO serii: 9000, 14000, 18000 ). Dofinansowanie obejmuje koszty audytów przeprowadzonych przez jednostki akredytowane w systemie akredytacji.

Obszar geograficzny:
Działania objęte programem muszą być realizowane na terenie Polski

Czas trwania projektu:
W okresie obowiązywania umowy nie dłuższym niż 12 miesięcy, od daty podpisania umowy z PARP. W okresie tym przedsiębiorca zobowiązuje się uzyskać pozytywny wynik audytu, otrzymać certyfikat i dostarczyć do PARP dokumentację niezbędną do rozliczenia dotacji na warunkach określonych szczegółowo w umowie.

Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację
O dotację może ubiegać się mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2000 r. nr 101, poz. 1178 z póź. zm. ), który nie otrzymał pomocy publicznej na finansowanie całości lub części kosztów działania, które wykazuje w celu uzyskania dofinansowania, wnioskując o dotację. Uprawnieni do otrzymania dotacji są przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w okresie realizacji programu, tj. od chwili jego rozpoczęcia do momentu zakontraktowania wszystkich przeznaczonych na ten cel środków. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia kompletnego wniosku.

Zasady i format składanych wniosków:
Wniosek musi być dostarczony w jednym egzemplarzu na standardowym formularzu zgłoszeniowym, osobiście lub przesłany pocztą na adres PARP wraz z kopią aktualnego dokumentu rejestrowego – KRS, RHB lub Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( wystawionego w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy lub potwierdzonego jako aktualny przez organ wydający z datą maksymalnie 6-ciu miesięcy wstecz ).
Kopia dokumentu rejestrowego musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. Rozpatrywane są jedynie wnioski kompletne, poprawnie wypełnione, zawierające wszystkie wymagane informacje.
Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są w kolejności ich złożenia. Za datę złożenia przyjmuje się datę złożenia kompletnego, poprawnie wypełnionego wniosku.
Dotowaniu nie podlegają koszty audytów certyfikacyjnych przeprowadzonych przed podpisaniem umowy z PARP.

W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłamy Program "Dotacja na uzyskanie certyfikatu" 2003.
Wszystkie informacje dotyczące powyższego jak i innych programów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl, oraz w Punkcie Informacyjno-Doradczym PARP tel.( 0 prefiks 22 ) 699 70 88, 699 71 88, e-mail: doradcaparp.govpl

Źródło: PARP
Oprac. w Depart. Transportu A.G.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności