GITD - treść główna

Sprawozdanie z działalności GITD w I kwartale 2005

Sprawozdanie z działalności GITD w I kwartale 2005. Rzeczpospolita Polska. GŁÓWNY INSPEKTORAT. TRANSPORTU DROGOWEGO. Rzecznik prasowy. GITD? BGI? 060? 9/2005. Z początkiem 2005 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczął czwarty rok swojej działalności oraz organizacji Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce. W 2004 roku Inspekcja Transportu Drogowego osiągnęła docelową liczbę 300 inspektorów transportu drogowego, którzy prowadzą działalność kontrolną. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2005 roku inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili 40 323 kontroli drogowych, z czego 23 766 dotyczyło przewoźników krajowych, zaś pozostałe 16 557 przewoźników zagranicznych. W wyniku działalności kontrolnej Inspekcji wydanych zostało 11 349 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej, na łączną kwotę około 16 084 tys. zł. Z ogólnej liczby wydanych w tym okresie decyzji - 6 641 kar administracyjnych, na łączną kwotę 10 600 tys. zł dotyczyło przewoźników krajowych, a 4708, na kwotę 5 484 tys. zł? przewoźników zagranicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli drogowych inspektorzy transportu drogowego stwierdzili przeszło 30 tys. naruszeń przepisów sankcjonowanych zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088). Ponad 83% stwierdzonych naruszeń dotyczyło nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków, natomiast blisko 8% stanowiły naruszenia związane z brakiem uiszczenia przez przewoźników obowiązkowych opłat za przejazd po drogach krajowych. Naruszenia związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych to ok. 3, 7% ogólnej liczby stwierdzonych naruszeń. Z ogólnej liczby przeszło 25 tys. naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców najczęściej spotykane jest nieokazywanie do kontroli zapisów z urządzeń rejestrujących lub też przedstawianie wykresówek niezawierających wszystkich danych (niecałe 9 tys. naruszeń). Bardzo często spotykane są również przypadki nieprawidłowego użytkowania przyrządu kontrolnego. W zakresie przestrzegania norm dotyczących prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków, jak wynika z prowadzonych przez Inspekcję kontroli, kierowcy najczęściej dopuszczają się niezgodnego z przepisami skrócenia czasu odpoczynku dziennego, wydłużenia czasu jazdy bez przerwy oraz czasu jazdy dziennej. W ramach realizacji jednego z podstawowych zadań określonych dla Inspekcji Transportu Drogowego, tj. kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, inspektorzy transportu drogowego w 2004 roku stwierdzili przeszło 1, 1 tys. naruszeń przepisów Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, to w szczególności problemy z właściwą dokumentacją, oznakowaniem pojazdów, brakiem gaśnic oraz wyposażenia dodatkowego wpisane do instrukcji pisemnych zgodnie z przepisami ADR. Najbardziej niebezpiecznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa przewozu i innych uczestników ruchu drogowego były:. Inspekcji Transportu Drogowego polegającego na kontroli przewozu drogowego żywych zwierząt, inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili w pierwszym kwartale 2005 roku 478 kontroli drogowych środków transportu przewożących zwierzęta. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 59 przypadków naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt sankcjonowanych karami administracyjnymi. Innym zadaniem realizowanym przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego jest kontrola przepisów w zakresie przemieszczania odpadów. W ramach realizacji tego zadania w pierwszym kwartale 2005 roku inspektorzy skontrolowali 437 pojazdów przewożących odpady i w wyniku kontroli stwierdzili 40 naruszenia przepisów ustawy o odpadach. Zadaniem Inspekcji Transportu Drogowego jest również kontrola przewozu szybkopsujących się artykułów spożywczych. Efektem realizacji tego zadania w pierwszym kwartale 2005 roku była kontrola 1609 pojazdów przewożących szybkopsujące się artykuły spożywcze. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 44 przypadki naruszenia przepisów (39 przypadków braku wymaganego świadectwa zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybkopsujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów ATP oraz 5 przypadków braku takiego świadectwa w pojeździe w trakcie przejazdu). Ponadto na zlecenie Głównego Inspektora oraz na podstawie samodzielnie sporządzanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego planów kontroli inspektorzy przeprowadzili 87 kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, w wyniku czego wydano decyzje administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 1 006 tys. zł. Spośród skontrolowanych firm 77 posiadało uprawnienia do przewozu rzeczy 10 do przewozu osób, natomiast dwie firmy posiadały obydwa uprawnienia. W rezultacie stwierdzenia rażących naruszeń w trakcie przeprowadzonych kontroli, w stosunku do 2 firm wystąpiono z wnioskami do organów wydających licencje o wszczęcie procedury określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. W pierwszym kwartale 2005 r. inspektorzy transportu drogowego zatrzymali również 3211 dowodów rejestracyjnych (w tym 2435 pojazdy krajowe oraz 776? pojazdy zagraniczne) z powodu złego stanu technicznego kontrolowanych pojazdów lub innych przyczyn określonych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności