GITD - treść główna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

W sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów. PROJEKT. ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia? 2004 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów. Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953, Nr 211, poz. 2050, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 ) zarządza się, co następuje:. 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób wykonywania przez funkcjonariuszy Policji, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszy organów celnych, funkcjonariuszy Straży Granicznej, upoważnionych pracowników zarządców dróg publicznych oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego oraz przewozu na potrzeby własne, a także stosowane przez uprawnionych do tej kontroli dokumenty i ich wzory, na warunkach i w sposób wynikający z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, zwanej dalej? ustawą? 2. Organy udzielające licencji lub zezwolenia, a także organy wydający zaświadczenie dokonują kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 1, na warunkach i w sposób określony w art. 84-86 ustawy. 2. 1. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli dokumentów na warunkach i w sposób określony w ustawie, z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w ust. 2. 2. Funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze organów celnych, funkcjonariusze Straży Granicznej, upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych dokonują kontroli na warunkach i w sposób określony w przepisach o kontroli ruchu drogowego, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia. 3. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych, a w szczególności:. 1) udzielać wyjaśnień,. 2) okazać dokumenty lub inne nośniki informacji objęte zakresem kontroli,. 3) udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli,. 4) udostępnić pojazd w zakresie objętym kontrolą,. 5) umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego,. 6) umożliwić sporządzenie dokumentacji filmowej lub fotograficznej, jeżeli może ona stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli,. 7) przekazywać kopie dokumentów oraz oryginałów zapisów urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość jazdy, czas jazdy i postoju. 4. 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. 2. Dowodem, o którym mowa w ust. 1, są w szczególności dokumenty, pisemne wyjaśnienia kontrolowanego, protokół przesłuchania świadka lub strony, wyniki oględzin. 5. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący, sporządza protokół, zwany dalej protokołem kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. W przypadku jeśli podczas kontroli kontrolujący nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości uzasadniających wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej sporządza protokół kontroli wskazany w ust.1, w którym wypełnia następujące dane: miejsce i data kontroli, nazwa przedsiębiorstwa, imię i nazwisko kierowcy oraz jego obywatelstwo, numer rejestracyjny pojazdu, jego typ, rodzaj transportu, skontrolowane regulacje prawne i skontrolowane dokumenty. 6. 1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany. 2. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokołu kontroli, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię przekazuje kontrolowanemu. 7. 1 Z przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący sporządza sprawozdanie z kontroli drogowej, według wzoru określonego w Dyrektywie, o której mowa w ust.3. 2. Kontrolujący przekazuje kopie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 3. Warunki i sposób przeprowadzania kontroli drogowej stanu technicznego pojazdów, a także procedura sporządzania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 określone zostały w załączniku I do Dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie. 8. 1. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowości uzasadniające nałożenie kary pieniężnej, sporządza decyzję o nałożeniu kary pieniężnej i doręcza jej oryginał kontrolowanemu (przedsiębiorcy), a jej kopię kierowcy. 2. Kierowca potwierdza odbiór kopii decyzji własnoręcznym podpisem. W przypadku odmowy odbioru lub złożenia podpisu przepis 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. Jeśli kontrolowanym jest przedsiębiorca osobiście wykonujący transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy możliwe jest doręczenie decyzji bezpośrednio kontrolowanemu przedsiębiorcy po przeprowadzonej kontroli drogowej. 2. Kontrolujący przekazuje protokół kontroli, o którym mowa w 3 ust. 5 albo kserokopię decyzji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, za pośrednictwem wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, wraz z protokołem kontroli, o którym mowa w 5 ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przekazują kopię decyzji o nałożeniu kary pieniężnej wraz z protokołem kontroli, o którym mowa w 5 ust. 1, a w przypadku jeśli nie stwierdzono naruszeń tylko protokół kontroli, o którym mowa w 5 ust. 3, do centralnej ewidencji naruszeń drogą elektroniczną. 9. 1. Nałożoną karę pieniężną:. 1) uiszcza się w formie przekazu na właściwy rachunek bankowy albo. 2) możliwe jest jej uiszczenie w formie gotówkowej bezpośrednio kontrolującemu, za pokwitowaniem zapłaty? w przypadku ukaranego nie będącego przedsiębiorcą krajowym. 2. Wzór pokwitowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Numer rachunku, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 1 wskazuje się w decyzji, o której mowa w 7 ust. 1. 3. W przypadku kiedy kara pieniężna zostanie nałożona przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego możliwe jest jej uiszczenie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. 10. 1. Kwoty pieniężne uzyskane z kar uiszczonych w formie gotówkowej organ, którego funkcjonariusz lub pracownik nałożył karę, wpłaca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, na rachunek bieżący - subkonto dochodów właściwego, ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. 2. Opłaty związane z dokonywaniem wpłaty kwot, o których mowa w ust. 1, obciążają rachunek bieżący - subkonto wydatków właściwego, ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. 3. Zwrotu uiszczonej kary pieniężnej, w przypadku wydania decyzji o jej zwrocie, dokonuje się z rachunku bieżącego - subkonta dochodów właściwego, ze względu na miejsce

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności