GITD - treść główna

Porozumienie o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego

POROZUMIENIE. z dnia 18 sierpnia 2004 r. pomiędzy. Głównym Lekarzem Weterynarii. a. Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. o współdziałaniu Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego. Mając na względzie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania? Główny Lekarz Weterynarii i Główny Inspektor Transportu Drogowego ustalają, co następuje:. 1. Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Transportu Drogowego, zwane dalej? Stronami? w zakresie swoich przewidzianych prawem kompetencji, organizują i prowadzą wspólne przedsięwzięcia służące przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu naruszeń prawa, a w szczególności organizują wspólne kontrole oraz podejmują inne czynności mające na celu sprawowanie nadzoru w zakresie zasad i warunków transportu, a w szczególności nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. 2. Współdziałanie Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego realizowane będzie:. 1) na szczeblu centralnym pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,. 2) na szczeblu terenowym między wojewódzkimi lekarzami weterynarii, powiatowymi lekarzami weterynarii i granicznymi lekarzami weterynarii, a właściwymi miejscowo wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego. 3. 1. Współdziałanie, o którym mowa w 1, obejmuje w szczególności:. 1) przeprowadzanie wspólnych kontroli w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie,. 2) wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających z analizy problemów w zakresie, o którym mowa w 1, istotnych dla wykonywania zadań drugiej Strony,. 3) wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie drogowym, komunikacji międzynarodowej,. 4) przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji rocznej z własnych kontroli środków transportu, przeznaczonych do przewozu zwierząt oraz ze stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie, z wyłączeniem kontroli określonych w ust. 1 pkt 1 do dnia 15 stycznia każdego następnego roku. 2. Informacja roczna, wymieniona w ust. 1 pkt 4 powinna zawierać rodzaje i ilość zwierząt z podziałem na gatunki, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego porozumienia. 4. W ramach współdziałania, Strony w zależności od potrzeb, umożliwią wzajemne:. 1) organizowanie spotkań szkoleniowo-organizacyjnych,. 2) korzystanie z informacji zawartych w zbiorach dokumentów oraz informatycznych baz danych, które konieczne są do wykonywania własnych zadań i posiadanych uprawnień? w zakresie i formie uzgodnionej uprzednio, w każdym przypadku pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. 5. Strony dokonują analizy funkcjonowania porozumienia na posiedzeniach odbywanych co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym przez Strony. Strona, w siedzibie, której odbywa się posiedzenie, przewodniczy posiedzeniu i zapewnia jego obsługę administracyjną. 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Główny Inspektor Główny Lekarz Weterynarii. Transportu Drogowego. Seweryn KACZMAREK Piotr KOŁODZIEJ. porozGIW_GITD 36, 40 kB.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności