GITD - treść główna

Wymagane dokumenty

Stosownie do przepisów art. 87 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58) podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Dodatkowo kierowca, wykonując transport drogowy, powinien posiadać w pojeździe i okazać do kontroli wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji. Natomiast wykonując przewóz drogowy osób, kierowca jest zobowiązany do okazania:

a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,

d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, jeżeli została wydana,

e) przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy okazjonalne,

f) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym,

g) przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 4b w pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, kopię umowy na realizowany przewóz.

Przy wykonywaniu przewozu drogowego rzeczy wymagane są dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:

a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,

b) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),

c) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

d) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,

e) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, o ile wpis do rejestru jest wymagany,

f) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany,

g) dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Przy wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego należy pamiętać o obowiązku posiadania przez kierowcę w pojeździe i okazywania na żądanie służb kontrolnych świadectwa kierowcy, jeżeli jest ono wymagane, tj. w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy wobec kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

Warto również pamiętać o obowiązku wyposażenia kierowcy w urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tzw. viabox, jeżeli jest ono wymagane, czyli przejazd podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Jednocześnie należy pamiętać, że podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany kierowca jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wskazanych powyżej, wymaganych przy takim przewozie, wypis z zaświadczenia, potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej (por. art. 33 ust. 10 ustawy o transporcie drogowym).

Podkreślenia wymaga, że przedsiębiorca lub podmiot, wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

Odnośnie transportu drogowego taksówką, kierowca taksówki jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję, uprawniającą do wykonywania tego rodzaju transportu.

Istotnym dla podmiotów wykonujących przewozy drogowe jest obowiązek przechowywania przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane takim podmiotom przez organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych w siedzibie przedsiębiorcy lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego rzecz.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności