GITD - treść główna

Tryb odwoławczy

Prawo do odwołania zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) "od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji" oraz "właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy." Stosownie do treści art. 140ac ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) „od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 140aa ust. 1, przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji".

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego (Głównego Inspektora Transportu Drogowego) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego). Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie - art. 129 § 1 i 2 KPA.

"Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji" - art. 104 § 1 i 2 KPA. Główny Inspektor wydaje decyzje i postanowienia w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, a organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Do zadań Głównego Inspektora należy m. in.:

rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Wojewódzkich Inspektorów; Główny Inspektor Transportu Drogowego jest właściwy również w postępowaniach zmierzających do wzruszenia decyzji w trybach nadzwyczajnych tj. w drodze wznowienia postępowania (art. 145 i n. KPA), stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 i n. KPA), wygaśnięcia decyzji (art. 162 KPA) oraz uchylenia lub zmiany w trybie art. 154 i 155 KPA.

Decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego ma status decyzji ostatecznej. Oznacza to, że nie przysługuje od niej odwołanie. Jednakże decyzja GITD podlega kontroli sądowej. Strona może bowiem wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Skargę na decyzję nakładającą karę za przejazd pojazdem nienormatywnym wnosi się natomiast do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od doręczenia decyzji na adres: Główny Inspektor Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Główny Inspektor jest właściwy również w sprawach skarg i wniosków (dział VIII KPA).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności