GITD - treść główna

Deklaracja dostępności serwisu KREPTD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej KREPTD zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KREPTD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.05.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Oświadczenie sporządzono dnia 27.11.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Polej, adres poczty elektronicznej adam.polej@gitd.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 220 44 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Do budynku prowadzi 5 wejść od Al. Jerozolimskich. 4 są ogólnodostępne, 2 z drzwiami obrotowymi (wejścia główne). Na wprost recepcji znajduje się wejście dla osób poruszających się na wózku. Dla gości przeznaczone są wejścia z drzwiami obrotowymi.

Recepcja znajduje się na wprost wejścia dostępnego dla wózków. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

W budynku są windy. Na parterze na przyciskach umieszczone są napisy w języku Braille’a

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W tym samym budynku, na parterze, od strony Placu Artura Zawiszy znajduje się dodatkowo wejście do Biura Podawczego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jest ono także dostępne dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego  realizuje wymagania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwiając osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do  siedziby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie, do Biura Podawczego na parterze budynku gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi.  Pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między Klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

2. Z usługi można skorzystać także nie wychodząc z domu. Usługa dostępna jest pod linkiem  https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=gitd

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności